Arbetsplats

I detta steg väljer du som lärling den arbetsplats du var på under arbetspasset. Om du var på flera arbetsplatser, välj den där du var större delen av tiden.

Läs mer

Delmoment

I detta steg väljer du de delmoment du övade på under arbetspasset.

Läs mer

E-boken handledare

I funktionen e-bok kan du som handledare se dina lärlingars rapporter och hur mycket de har kvar av sin utbildning.

Läs mer

Företagsroller

På Mina sidor finns funktioner som är till hjälp för många olika personer med olika roller och befattningar.

Läs mer

Godkänna rapport

Här kan du som handledare godkänna din lärlings rapport. Du kan se den nivåbedömning lärlingen valt och göra din egen. Om din bedömning skiljer sig från den lärlingen valt kommer systemet att informera dig om detta.

Läs mer

Handledare

Här anger du som lärling vilken handledare som var med dig under arbetspasset.

Läs mer

Handledarinstruktioner

På dessa sidor kan du som handledare visa senaste versionen av handledarinstruktionerna och bekräfta att du förstått vad de innebär.

Läs mer

Inställningar

På sidan inställningar kan du anpassa Mina sidor och vilka meddelanden som ska skickas till dig.

Läs mer

Min utbildning

För dig som lärling visar denna sida hur mycket av din utbildning du är färdig med och hur mycket tid som återstår.
Om du är handledare kan du växla mellan dina olika lärlingars utbildningsöversikter.

Läs mer

Mina rapporter

Här ser du som lärling en sammanställning av de rapporter du gjort. Du kan visa rapporterna och läsa kommentarer och se rapporterad kunskap- och färdighetsnivå.

Läs mer

Period

I detta steg väljer du som lärling den tidsperiod för vilken rapporten gäller.

Läs mer

Rapportera

Rapporten är grunden i e-boken och din lärlingsutbildning. En rapport beskriver vilka delmoment du övat på med din handledare under ett arbetspass.

Läs mer

Sammanfattning

Innan du som lärling sparar din rapport i e-boken visas en sammanfattning av din rapport. Du kan här se att period, arbetsplats och handledare stämmer samt att du inte missat att ta med något delmoment.

Läs mer

Visa rapport

Genom att visa en rapport kan du se datum, arbetsplatser och handledare. Du kan också se kommentarer samt den nivå som lärlingen rapporterat och den handledaren senare valt.

Läs mer

Välj delmoment

En lärlings utbildning är i e-boken indelad i moment och delmoment. Du kan se denna indelning under “Min utbildning”.

Läs mer