Handledarutbildning

Handledarutbildningen är upplagd som en distansutbildning och beräknas vara i drift under första kvartalet 2021.

Utbildningens upplägg

I utbildningen till handledare kommer din insats för att gå igenom utbildningen och utföra de tillhörande reflektionerna att ligga på 6-10 studietimmar. Under utbildningen lyssnar och läser samt reflekterar du över hur din egen tid som lärling såg ut samt hur du som handledare bör lägga upp utbildningen för din egen lärling

Utbildningen i sin helhet pågår under 6-10 veckor eller vad som brukligt är en normal APL-period*. Upplägget kommer att se annorlunda ut för dig som handleder en företagslärling*. Tiden du rekommenderas att sätta av för att göra reflektionerna ligger dock i samma spann, 6-10 veckor. Du kommer att ha en redan utbildad handledare som bollplank, denne kommer att ge dig återkoppling på dina tankar och funderingar. Efter genomförd utbildning blir du BYN-certifierad handledare.

 

*APL-period; APL står för Arbetsplatsförlagt lärande och gäller då de elever som ska göra skolpraktik inom antingen gymnasiet eller vuxenutbildningen. Tiden för en APL-period kan variera mellan 4-10 veckor.

*Företagslärling är den person som gör hel eller del av sin grundutbildning i anställning.

Ansökan till Skolverket

Utbildningen är godkänd av Skolverket och ger därför företag med handledare som gått den möjlighet att söka det extra statsbidraget som finns för gymnasie- och VUX-lärlingar.

Anmälan

Anmälan öppnar i maj 2021.