Med andra yrkesnämnder

BYN samverkar med sin omvärld på olika sätt, exempelvis med andra yrkesnämnder i Sverige, skolor och utbildare, Skolverk och andra myndighetsorganisationer men också på internationell nivå. Samverkan med skolor sker på både regional och nationell nivå.

Yrkesnämnder i samverkan (YNIS)

YNIS är ett nätverk av yrkesnämnder som arbetar med andra yrken inom byggnadsindustrin än BYNs yrken. De yrkesnämnder som ingår i YNIS-nätverket representerar Bygg, VVS, El, Fastighet, Glas, Handel, Motor, Målar, Transport och Plåt-branscherna och träffas fyra gånger om året.
Syftet med nätverket är bland annat att utbyta erfarenheter mellan yrkesnämnderna och att diskutera samarbetsformer för att stärka synen på yrkesutbildningar och yrkesarbete.

Yrkesnämnderna i YNIS

Internationell samverkan

BYN medverkar på olika sätt i internationella nätverk och vill verka för ett större internationellt utbyte.

Relaterade dokument