Om BYNs Yrkesråd

Yrkesrådens syfte

Yrkesrådens uppgift är att vara rådgivande och att säkerställa att relevanta intressenter har möjlighet att bidra med förslag till utveckling av yrkesutbildningen i det aktuella yrket. Avgränsningarna är att det handlar om grundläggande yrkesutbildning och den ram som anges av yrkesutbildningsavtalet i stort. Ledamöterna i ett yrkesråd ska fastställas av BYNs styrelse och omfattningen av arbetet ska behovsrelateras. Det finns ett yrkesråd per BYN-yrke.

Sammanträden

 • Yrkesråden sammanträder i normalfallet två gånger per år. Anpassning sker efter behov och aktuella arbetsuppgifter.
 • Yrkesrådens möten kan vara fysiska eller digitala.
 • BYNs kansli ansvarar för kallelse och att föra minnesanteckningar.

Yrkesrådens främsta uppgifter

 • Verka för utvecklingen av utbildningarna till det aktuella yrket.
 • Bidra till att skapa nätverk mellan utbildare (skolor och företag) och yrkeslärare
 • Inventera behov av, och initiera kompetensutveckling för yrkeslärare m.fl.
 • I förekommande fall medverka i samband med framtagande av nationella styrdokument för utbildning inom aktuellt yrke.
 • Remissarbete – utveckling av gymnasie- och vuxenutbildningen
 • Lämna förslag till innehåll i yrkeskvalifikationer för det aktuella yrket och vid behov förslag till förnyelse eller uppdatering av yrkeskvalifikationer.
 • Lämna synpunkter på innehåll och utformning av distansutbildningen för yrket.
 • Utformning av yrkesprov enligt givna ramar för genomförande
 • Föreslå rutiner för bedömning av yrkesprov
 • Utse bedömare av kunskaper och kompetens i samband med antagning till yrkeslärarutbildning efter önskemål från högskolor och universitet som har yrkeslärarprogrammet.
 • Yrkestävlingar
 • Vara stöd till den expert som har utsetts till domare och huvudansvarig för ett tävlingsyrke.