Registrering av lärling

Har ert företag anställt en ny lärling?
Här finner ni matnyttig information och bra saker att tänka på inför registrering av lärling i BYNs system.

Avklarad grundutbildning eller inte?

En lärlingsanställning är möjlig för yrken med yrkesbevis, helt enligt yrkesutbildningsavtalet för bygg och anläggning. Lärlingar som har en komplett grundutbildning, från exempelvis gymnasieskolan eller vuxenutbildning hos en godkänd utbildningsgivare, genomför endast sin kvalificeringstid på företaget för att få sitt yrkesbevis. Lärlingar som helt eller delvis saknar grundutbildning kan slutföra den på företaget. Detta gör dom som företagslärling. När deras grundutbildningen är avklarad går de vidare in i kvalificeringstid och kan få sitt yrkesbevis.

Checklista innan anställning av en lärling

 • Har företaget kollektivavtal inom bygg och anläggning?
  Det är ett krav för att få utbilda lärlingar till byggbranschens yrkesbevis. (Företag inom andra avtalsområden har möjlighet att träffa avtal för utbildning av enskilda lärlingar)
 • Har lärlingen fyllt 18 år?
  Om inte går det att söka undantag hos BYN. Branschen rekommenderar dock att ungdomar i första hand går gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram för att få en allsidig förberedelse för den fortsatta utvecklingen i yrket och i branschen.
 • Har företaget förutsättningar att genomföra alla praktiska delar av yrkesutbildningen enligt yrkets kvalifikationskrav?
  Ett företag med smal inriktning på verksamheten kan få svårigheter att erbjuda lärlingen alla praktiska utbildningsmoment som ingår i yrkesutbildningen. BYN-regionen kan godkänna samverkan med andra företag eller utbildningsgivare.
 • Har företaget handledare med egen kompetens inom det aktuella yrket?
  Handledaren behöver ha ett yrkesbevis eller motsvarande kompetens. Handledaren ska också följa särskilda instruktioner för sitt arbete inom lärlingsutbildningen. För den som är ny i handledarrollen erbjuder BYN en handledarutbildning.

Vilket av följande utbildningsalternativ gäller för lärlingen?

 • Lärlingen har en komplett grundutbildning från gymnasieskolan med godkänt betyg i alla de yrkeskurser som krävs i det aktuella yrket, samt en yrkesexamen från bygg- och anläggningsprogrammet.
  > Gå vidare till Kvalificeringstid (nedan)
 • Lärlingen har en komplett grundutbildning från gymnasieskola eller vuxenutbildning med godkänt betyg i alla de yrkeskurser som krävs i det aktuella yrket, men saknar yrkesexamen från bygg- och anläggningsprogrammet.
  > Parterna rekommenderar yrkesexamen. Gå vidare till Kvalificeringstid (nedan)
 • Lärlingen har en yrkesexamen från bygg- och anläggningsprogrammet i gymnasieskolan men saknar godkänt betyg i någon eller några av de yrkeskurser som krävs i det aktuella yrket.
  > Gå vidare till Grundutbildning i företag (nedan)
 • Lärlingen har en examen från något annat program i gymnasieskola eller vuxenutbildning och godkänt i någon eller några kurser som krävs för aktuellt yrke.
  > Gå vidare till Grundutbildning i företag (nedan)
 • Lärlingen saknar examen från gymnasieskola eller vuxenutbildning eller godkända kurser som krävs för det aktuella yrket.
  > Gå vidare till Inför företagslärling (nedan)

Grundutbildning i företag

Vid anställningen

 • Normalt gäller en åldersgräns på 18 år för företagslärlingar. För att anställa en lärling under 18 år måste ett undantag sökas hos BYN, se anvisningarna bilaga Undantag minderåring.
 • Lärlingen ska styrka sina förkunskaper innan anställning, genom att bifoga exempelvis betyg på kurser i gymnasieskolan, vuxenutbildning eller valideringsintyg i Mina sidor.
 • Lärlingen eller företaget anmäler lärlingsanställningen i Mina sidor. Företagsuppgifter hämtas från bolagsverket baserat på organisationsnummer och kollektivavtalstillhörigheten kontrolleras.
 • Företaget anger handledare och handledarens kontaktuppgifter. Kraven på handledare under grundutbildningen framgår av anvisningarna under § 4 c.
 • Handledaren tar del av handledarinstruktionerna och intygar det genom kvittering Mina sidor.
 • Företaget anger i Mina sidor om anställningsformen är en provanställning. För maskinförarlärlingar kan provanställningen vara maximalt 6 månader och för övriga yrken maximalt 12 månader. Anställningen övergår därefter till en tillsvidareanställning.
 • Företaget beställer och betalar den yrkesteoretiska distansutbildningen.
 • Lärlingen ska också få ett skriftligt anställningsavtal där anställningsformen framgår.

Under grundutbildningen

 • Under grundutbildningen ska lärlingen genomföra den yrkesteoretiska distansutbildningen och rapportera de praktiska läranderesultat som uppnås.
 • Leverantören av den yrkesteoretiska distansutbildningen rapporterar resultaten.
 • Handledaren godkänner/bekräftar de praktiska läranderesultaten som lärlingen har rapporterat genom en egen markering i den elektroniska utbildningsboken.
 • Byte av handledare ska registreras i Mina sidor.
 • Om utbildningen riskerar att kräva mer tid än 12 månader kan BYN-regionen, i överenskommelse med företag och lärling, medge en förlängning av utbildningstiden.
 • Eventuell frånvaro som riskerar att påverka grundutbildningstidens längd behöver anmälas till BYN-regionen via Mina sidor.

När grundutbildningen är klar

 • När både teoretisk distansutbildning och praktiska läranderesultat är godkända på den nivå som krävs för det aktuella yrket är grundutbildningen slutförd och lärlingen kan övergå till kvalificeringstid.
 • Företaget meddelar BYN att grundutbildningen är klar genom att handledaren godkänner hela e-boken i Mina sidor.
 • När BYN-regionen godkänner grundutbildningen i Mina sidor inleds kvalificeringstiden.

Avslutande av anställning

Om lärlingsanställningen inleds med en provanställning och företaget tvingas avsluta under provanställningstiden gäller följande:

 • Under den första 6-månaders perioden: Provanställningen avbryts med krav om underrättelse till arbetstagaren två veckor i förväg. Samråd med facklig organisation krävs.
 • Under tiden mellan 6 till 12 månader: Om arbetsgivaren avser att ge lärlingen besked om att anställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning när sex månader av provanställningen har förflutit ska arbetsgivaren skriftligen underrätta lärlingen och informera BYN-regionen om detta minst två månader i förväg.
 • Om lärlingen väljer att avsluta anställningen gäller reglerna i parternas avtal om anställningsskydd.
 • Om anställningen är en tillsvidareanställning gäller de regler och rutiner som återfinns i parternas avtal om anställningsskydd.
 • Lärlingen ges möjlighet att slutföra den yrkesteoretiska distansutbildningen efter avslutad anställning. De praktiska godkända momenten finns registrerade i lärlingens utbildningsbok.

Inför företagslärling

I grundutbildningen som företagslärling ingår en yrkesteoretisk distansutbildning som företaget betalar. Den ska också genomföras inom maximalt 12 månader (maskinförare 6 månader). Parterna rekommenderar därför att företaget säkerställer att den blivande lärlingen har de förutsättningar som krävs för att klara den yrkesteoretiska distansutbildningen.

Kvalificeringstid

Vid anställningen

 • Lärlingen ska inför anställningen styrka att de uppfyller de krav som gäller för godkänd grundutbildning i det aktuella yrket. Om inte, gå till ”Grundutbildning i företag” (ovan).
 • Lärlingen eller företaget anmäler lärlingsanställning i Mina sidor.
 • Företaget utser en handledare och kopplar denne till lärlingen i Mina sidor. Kraven på handledare under kvalificeringstiden framgår av anvisningarna under § 6.
 • Kvalificeringstiden startar när BYN-regionen kontrollerat godkänd grundutbildning.
 • Företaget ska ta fram en utvecklingsplan för kvalificeringstiden som beskriver lärlingens fortsatta utveckling – med en allsidighet inom yrket. Exempel på innehåll:
  • Medverkan i olika slags produktion, baserat på företagets pågående och planerade verksamhet under kvalificeringstiden.
  • Planerade kompetensutvecklingsinsatser, exempelvis i form av behörighetskurser som lärlingen inte har gått under sin grundutbildning.


Under kvalificeringstiden

 • Byte av handledare ska registreras i Mina sidor.
 • Uppföljning och eventuell korrigering av frånvaro görs av arbetsgivaren, i mina sidor, inför uppflyttning till ny lönenivå i lönetrappa. Korrigeringen medför en förlängning av kvalificeringstiden enligt anvisningarna under § 7 b.

Efter kvalificeringstiden

 • Företaget får ett meddelande inför utfärdande av yrkesbevis när kvalificeringstiden är fullföljd.
 • Tidpunkten för utfärdande kan flyttas framåt p.g.a. frånvaro.
 • Efter klartecken från företaget utfärdas ett yrkesbevis av berörda parter i BYN-regionen.
 • Företaget ska även utfärda ett intyg som bland annat beskriver vilka arbetsuppgifter lärlingen har haft under tiden vid företaget.