Handledarinstruktioner

Ditt ansvar som handledare

En stor del av ansvaret för en framgångsrik utbildning ligger hos handledaren. Det är du som handledare som ska vara lärlingens förebild och mentor.

Du kommer att få svara på frågor om hur och varför? Ge en stöttande hand och leda personen rätt i sin yrkesutbildning. Det du sannolikt kommer att se är att handledarskapet är utvecklade även för dig i din yrkesroll.

Lärlingarna kan ha olika förkunskaper; allt från tidigare erfarenhet av branschen till inga förkunskaper alls. Just din lärling kanske bara saknar en enstaka kurs i sin grundutbildning.

Utbildningssystemet för lärlingen ser likadan ut oavsett förkunskaper. Det som skiljer sig är mängden som ska läras.

Introduktionen är viktig

Det första intrycket och introduktionen till arbetet och arbetsplatsen är väldigt viktig. Gå igenom tillsammans hur lärlingsutbildningen är upplagd och dina och företagets förväntningar på lärlingen. Gå igenom områden som ordningsregler, tider, arbetsmiljö och presentera lärlingen för arbetslaget.

KVITTERING ATT JAG SOM HANDLEDARE TAGIT DEL AV INSTRUKTIONERNA DEL 1
☐ Jag har förstått att jag som handledare har ett uppföljningsansvar för lärlingens utbildning under grundutbildningen och eventuellt senare under kvalificeringstiden.

Grundutbildningen

Under grundutbildningen får du som handledare maximalt ansvara för 3 lärlingar samtidigt. Undantaget är om utbildningen gäller en ställningsbyggare, då begränsar lagen genom AFS 2013:4 det till 1 lärling/handledare.

För ställningsbyggare gäller att lärlingen har godkänd allmän utbildning (2-9 meter) inom 6 månader efter att anställningen har påbörjats (enligt Arbetsmiljöverket AFS 2013:4 §47 och bilaga 3).

Maskinföraryrken: Grundutbildningstid är maximalt 6 månader. Introduktionsutbildning Mobila Maskiner, måste vara godkänd innan lärlingen får hantera en maskin på en byggarbetsplats.

Bygg- och övriga anläggningsyrken: Grundutbildningstid upp till 12 månader.

Förlängning av grundutbildningen kan bara göras efter beslut i BYN-regionen

Lärlingens teoretiska utbildning

Lärlingen ska läsa en teoretisk bygg- och anläggningsutbildning på distans och utföra sin praktiska utbildning genom det dagliga arbetet. I de teoretiska delarna har lärlingen stöd av en lärare som på distans hjälper till med att leda rätt, svara på frågor och rätta uppgifterna.

Skillnader i tid som lärlingen behöver läsa sin teoretiska kurs beror på vilken yrkesinriktning lärlingen har. Lärlingen behöver lägga in uppskattningsvis mellan 60 och 100 timmar på sina teoristudier.

Alla färdiga yrkesteoretiska distansutbildningar klarmarkeras i e-boken allt eftersom läraren rättar och godkänner det som lärlingen skickat in. För lärlingen är det ett bra stöd om du som handledare kan bidra till att motivera det teoretiska lärandet.

Den praktiska utbildningen

Gällande de praktiska momenten är det ett urval av yrkesspecifika arbetsuppgifter, där lärlingen anger sitt läranderesultat i e-boken. Detta ska sedan bekräftas av dig som handledare. Stämmer det som lärlingen tycker sig klara av eller går era respektive uppfattningar isär?

KVITTERING ATT JAG SOM HANDLEDARE TAGIT DEL AV INSTRUKTIONERNA DEL 2
☐ Grundutbildningen sker i form av såväl teoretiska som praktiska moment där jag kan behöva ge lärlingen stöd i de teoretiska delarna men har tillsammans med arbetsgivaren ansvarar att följa upp och stämma av de praktiska momenten

☐ Jag får som handledare maximalt hantera 3 lärlingar samtidigt

☐ Som handledare för en ställningsbyggare i grundutbildning får jag enligt AFS 2013:4 bara ha en lärling

☐ Om grundutbildningen behöver förlängas kan detta bara beslutas av- och ska meddelas BYN-regionalt

Kvalificeringstiden

För att lärlingen ska kunna fortsätta till kvalificeringstiden krävs en komplett godkänd grundutbildning, både teori och praktik.

I samband med att kvalificeringstiden påbörjas ska företaget tillsammans med handledare och lärling ta fram en utvecklingsplan för lärlingen.

Maximalt antal lärlingar per handledare under kvalificeringstiden är oberoende av yrke 3 lärlingar.

KVITTERING ATT JAG SOM HANDLEDARE TAGIT DEL AV INSTRUKTIONERNA DEL 3
☐ I samband med att lärlingen går över från grundutbildningen till kvalificeringstid så ska företaget i samverkan med lärlingen upprätta en utvecklingsplan

☐ Om handledarinstruktionen förändras kommer detta upp på Mina sidor och jag kan bli tvungen att kvittera dessa förändrade instruktioner

☐ Jag har tagit del av samtliga instruktioner och förstår mitt ansvar som handledare

TIPS TILL DIG SOM HANDLEDARE

  1. Förberedelser: Råd för en framgångsrik lärlingsutbildning

Företaget är i detta sammanhang lärlingens utbildningsgivare och det är viktigt att lärlingen under sin utbildning:

   • Blir en del av arbetsgemenskapen och i så stor utsträckning som möjligt har en god relation till sina arbetskamrater och företagets kunder
   • Fullföljer sin teoretiska utbildning
   • Tar del av det praktiska arbetet med målet att lära sig att kunna utföra arbetet på ett säkert, yrkesskickligt och ansvarsfullt sätt

För att detta ska kunna uppnås är det viktigt att lärlingen får en bra introduktion och får svar på bland annat dessa frågor

   • Vad det innebär att vara lärling; tider, mål som ska nås och så vidare
   • Vilka förväntningar kommer du som handledaren att ha? Exempelvis gällande ordning på arbetsplatsen, skötsel och förvaring av verktyg med mera

Succesivt kan du sen öka dina krav i förhållande till yrkeskvalifikationerna och kraven på självständighet

   • Hur fungerar rutiner och processer på er byggarbetsplats?
  1. Mottagandet

Saker som är bra att ta upp redan inför eller senast i det första samtalet med lärlingen: Information som ger grundförutsättningarna för en framgångsrik utbildning är ”Ju mer information du har om lärlingen, desto lättare är det att planera utbildningen”.

   • Vilka kunskaper, färdigheter och förmågor har lärlingen med sig från början – tidigare arbetslivserfarenhet?
   • Vem är lärlingen som person; Vilka intressen, mål med mera?
   • Är personen van att ta egna initiativ eller behöver denna mycket handledning?
   • Skriv gärna ner korta anteckningar under samtalets gång. Dessa anteckningar kommer att göra det lättare för dig som handledare att planera utbildningen. Samtidigt visar det lärlingen att du tar ditt uppdrag på allvar och att du förväntar dig detsamma från lärlingen
   • Om det är en lite större arbetsplats med fler anställda se till att presentera lärlingen för de andra på arbetsplatsen och visa var saker och ting finns
   • Berätta gärna om dig själv, din bakgrund och företaget
   • Gå igenom reglerna för arbetsplatsen, exempelvis arbetsmiljö och säkerhet, skyddsutrustning, ID06 med mera
  1. Utbildningen

För den som är ny på en arbetsplats är det många nya intryck. Ett tips är att upprepa och gå igenom rutiner för den företagsförlagda lärlingsutbildningen.

Gällande det praktiska lärandet är det viktigt att du som handledare sätter realistiska mål som är anpassade till lärlingens förmåga och erfarenhet. Det gör att självförtroendet växer och att lärlingen lättare växer in i sitt lärande. Knyt gärna an till yrkesteorin som lärlingen läser parallellt.

Försök att ha avstämningar med din lärling var 14:e dag. Försök att knyta an till den teoretiska utbildningen och diskutera hur lärlingen utvecklas i de praktiska momenten. Du kan låta lärlingen gå tillsammans med någon annan än dig själv. Viktigt i detta sammanhang är att du som ansvarig tydligt förklarar för de iblandade så att de vet vad som förväntas av dem.

Tips inför avstämningarna

Låt gärna lärlingen inleda med sin egen uppfattning om arbetet och lärandet.

 • När du ger dina kommentarer, börja alltid med det positiva först
 • Gå igenom nästa period och sätt upp mål för lärandet, i början mer kortsiktiga, som ni stämmer av var 14:e dag
 • Informera alla inblandade i lärlingens utbildning. Vem ska lärlingen gå med, vilka mål har ni för den perioden och så vidare

Förslag på punkter att hantera vid avstämningar med lärlingen

Hur fungerar det på arbetsplatsen?

 • Att komma in i arbetslaget?
 • Social utveckling?
 • Arbetstider?
 • Hur går det med teorin?

Noggrannhet och arbetsdisciplin

 • Hur har lärlingen utfört arbetsuppgifterna?
 • Planering av arbetet?
 • Riskbedömning?
 • Noggrannhet?
 • Städning?

Medvetenheten om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet

 • Använder lärlingen de hjälpmedel som finns, har hen en bra arbetsställning, lyfter rätt osv?
 • Hur förhåller sig lärlingen till arbetsmiljön rent generellt (riskmedveten eller riskbenägen)?

Vill du lära dig mer erbjuder BYN kurser och certifiering som handledare. Läs mer här.