Förnyelseprocessen

Kontinuerlig omprövning

Branschrekommendationen omprövas efter två år. Detta innebär rent praktiskt att en enkät skickas från BYNs kansli (via Questback) till skolans/utbildningens rektor. Detta sker 4–5 månader innan tiden för skolans senaste branschrekommendation upphör. Förnyelseenkäten är något kortare än vid en nyansökan, ca 40 frågor. Önskas en frågelista som komplement inför ifyllandet, maila brs@byn.se.
Väljer skolan att inte förnya meddelas detta till brs@byn.se

Förnyelse eller ej

Baserat på skolans svar och om alla kriterier uppfylls tar BYNs kansli i samråd med regionen beslut om förnyelse, i ytterligare en tvåårsperiod.
Finns det brister måste dessa justeras innan ett godkännande kan ges och är bristerna allt för stora och övergripande mister skolan sin branschrekommendation. En nyansökan kan göras via BYNs kansli så snart de förändringar som behöver göras har genomförts.

Vid godkänd förnyelse

Blir förnyelseansökan godkänd meddelas detta av BYNs kansli via mail till skolans rektor. Därefter skickas ett avtal ut via Oneflow som ska signeras av rektor eller biträdande rektor.
Skolans information uppdateras därefter på byggdinframtid.se och ett nytt diplom skickas ut

BYNS Branschrekommenderade SKOLOR

För att hitta våra skolor som är Branschrekommenderade, besök vår sida byggdinframtid.se