Förnyelseprocessen

Kontinuerlig omprövning

Branschrekommendationen omprövas efter två år. Detta innebär rent praktiskt att en enkät skickas från BYNs kansli (via Questback) till skolans/utbildningens rektor. Detta sker 4–5 månader innan tiden går ut för skolans senaste branschrekommendation. Denna förnyelseenkät är något kortare än den för en nyansökan, ca 40 frågor. Önskas en frågelista som komplement inför ifyllandet, maila brs@byn.se.
Skulle skolan välja att inte förnya meddelas detta till brs@byn.se

Förlängning eller ej

Baserat på skolans svar och om alla kriterier uppfylls tas beslut om förlängning, i ytterligare en tvåårsperiod, av BYNs kansli i samråd med BYN-regionen. Finns det brister måste dessa justeras innan ett godkännande kan ges och är bristerna allt för stora och övergripande mister skolan sin branschrekommendation. Dock kan en nyansökan göras via BYNs kansli så snart de förändringar som behöver göras har genomförts.

Vid godkänd förnyelse

Blir förnyelseansökan godkänd meddelas detta av BYNs kansli via mail till skolans rektor. Därefter skickas ett avtal ut via Oneflow som ska signeras av rektorn eller biträdande rektor.
Skolans information uppdateras därefter på BYNs hemsida och ett nytt diplom skickas ut.
Skulle skolan däremot inte bli godkänd meddelas detta av BYN-regionen med information om vilka brister som måste åtgärdas.

BYNS BRS-SKOLOR

För att ta del av våra skolor som är Branschrekommenderade, besök vår sida byggdinframtid.se