BYNs Värdegrund

Vi respekterar varje enskild människa och främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariationer, sexuell läggning eller ålder. Vi accepterar inte rasism, diskriminering eller trakasserier i någon form, varken i våra relationer med människor inom eller utanför BYN. Vi arbetar för bra arbetarskydd, god arbetsmiljö och mångfald. Vi följer och respekterar ingångna avtal och överenskommelser. Vi arbetar aktivt mot svartarbete och ekonomisk brottslighet i anslutning till BYNs verksamhet. Vi agerar när någon utsätts för handlingar som strider mot eller handlar i strid med BYNs värdegrund

Syfte med värdegrunden

Värdegrunden syftar till att vi som arbetar med yrkesutbildningsfrågor ska uttrycka oss och agera så att alla vi möter känner respekt och trovärdighet i det BYN gör. Både de som är på väg in i, och de som redan finns i byggnadsbranschen, ska kunna lita på att de bemöts med respekt, behandlas likvärdigt och inte diskrimineras. Eftersom BYN och BYNs parter arbetar med ungdomar har BYN ett särskilt och gemensamt ansvar för att värdegrunden ska få genomslag i ord och handling.

Anledningen till en värdegrund

Värdegrunden är viktig för att nå BYNs mål att stå för kvalitet, hälsa och säkerhet, god arbetsmiljö och nytänkande inom yrkesutbildningsområdet. Den ger oss även ökade möjligheter att ge BYN och hela byggnadsbranschen ett gott rykte hos de som funderar på att välja yrkesutbildningen med inriktning mot branschen och kan bidra till att skapa arbetsplatser med god arbetsmiljö och fler friskfaktorer som attraherar dagens kvinnor och män.

Vad beskriver värdegrunden

Värdegrunden beskriver relationer mellan människor och hur vi ser på varandra, hur vi tänker om varandra och hur vi behandlar varandra oavsett om vi är vuxna och företräder BYN eller om det handlar om de krav vi ska ställa på blivande yrkesarbetare. De värden vi sätter fokus på är alla människors lika värde, respekt för varandra oavsett bakgrund och etnisk tillhörighet, jämställdhet mellan kvinnor och män, individens frihet och ansvar samt vårt arbete för att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet.