Vad är en branschrekommenderad skola?

Skolor med bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar anläggningsfordon, husbyggnad samt mark- och anläggning som uppfyller BYNs kriterier och bedöms ha förutsättningar att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav.

BYNs Kriterier för branschrekommenderad skola

Kriterierna är satta för en väl fungerande bygg-, anläggnings- och maskinförarutbildning.
De består av flertalet krav som ska uppfyllas för att skolan ska bli godkänd samt rekommendationer av utvecklingskaraktär. Kriterierna rör till exempel områden som programråd, samverkan med branschen, lokaler, utrustning, apl, arbetsmiljö och lärartäthet.

Syftet med branschrekommenderad skola

Är att tydliggöra branschens prioriterade förväntningar på skolor som utbildar för BYNs yrken och bidra till utveckling av utbildningen så att alla elever kan få en utbildning med bra kvalitet.

Tidsbegränsad branschrekommendation

Branschrekommendationen gäller från den termin den ansökande skolan blir godkänd samt de fyra nästkommande terminerna.
Programråd på skolor som är branschrekommenderade ska minst en gång per år gå igenom enkätfrågorna för att säkerställa att alla kriterier fortsatt är uppfyllda.

Förnyelse av branschrekommendation

Branschrekommendationen omprövas efter två år genom en förnyelseansökan. Denna är inte lika omfattande som en nyansökan. Under förutsättning att skolan uppfyller alla kriterier beslutar BYNs kansli i samråd med BYN-regionen om förlängning i ytterligare en tvåårsperiod. Finns det brister blir skolan av med sin branschrekommendation och behöver göra en nyansökan via BYNs kansli.

Material

BYN har en e-handelsportal där skolor och utbildningsverksamheter kan beställa roll-ups, broschyrer, flaggor och liknande informationsmaterial. Innan beställning krävs registrering med ett manuellt godkännande av BYNs kansli.
Länk till: BYNs e-handelsportal

BYNs branschrekommenderade skolor

För att hitta våra skolor som är Branschrekommenderade, besök vår sida byggdinframtid.se


BRS-logon