Vad innebär branschrekommenderad skola?

BYN erbjuder gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar anläggningsfordon, husbyggnad samt mark- och anläggning en kvalitetsmärkning. Skolor som uppfyller BYNs kriterier bedöms ha förutsättningar att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav, och blir branschrekommenderade.

Syfte

Syftet med branschrekommenderad skola är att tydliggöra branschens prioriterade förväntningar på skolor som utbildar för BYNs yrken och bidra till utveckling av utbildningen så att alla elever kan få utbildning med bra kvalitet.

BYNs Kriterier

Kriterierna är satta för en väl fungerande bygg-, anläggnings- och maskinförarutbildning. De består av flertalet krav som ska uppfyllas för att skolan ska bli godkänd samt rekommendationer av utvecklingskaraktär, dessa anges sedan i anslutning till informationen om skolan. Kriterierna rör till exempel områden som programråd, samverkan med branschen, lokaler, utrustning, apl, arbetsmiljö och lärartäthet.

Tidsbegränsat

För de skolor som ansöker om branschrekommendation, är det den termin de blir branschrekommenderade samt de fyra nästkommande terminerna som rekommendationen gäller.
Programrådet på skolor som är branschrekommenderade ska sedan minst en gång per år gå igenom enkätfrågorna för att säkerställa att alla kriterier fortsatt är uppfyllda.

Förnyelse

När branschrekommendationen ska omprövas efter två år sker en förnyelseansökan, denna är inte lika omfattande som en nyansökan. Beslutet om förlängning i ytterligare en tvåårsperiod fattas sedan av BYN-regionen under förutsättning att skola uppfyller alla kriterier. Finns det brister måste en nyansökan via BYNs kansli göras.

Material

BYN har en e-handelsportal där roll-ups, broschyrer, flaggor och liknande informationsmaterial går att beställa av skolor och utbildningsverksamheter.
För att genomföra en beställning krävs en registrering som sedan måste godkännas manuellt av BYNs kansli.
Länk till: BYNs e-handelsportal

 


Ny BRS-logo