Registrera en lärling

En lärlingsanställning sker i enlighet med yrkesutbildningsavtal 2020 bygg och anläggning och gäller för yrken med yrkesbevis.

För personer som har en komplett grundutbildning från exempelvis gymnasieskolan gäller att kvalificeringstid ska genomföras innan yrkesbevis kan utfärdas. Läs mer nedan.

För de som helt saknar eller som saknar delar av den grundläggande yrkesutbildningen gäller att grundutbildningen ska slutföras inom ramen för en kompletterande utbildning som företagslärling.

Checklista innan anställning av en lärling inom yrkesutbildningsavtal bygg och anläggning

 • För att utbilda lärlingar fram till byggbranschens yrkesbevis krävs det att företaget har kollektivavtal inom bygg och anläggning. (För företag inom andra avtalsområden finns det möjlighet att träffa avtal som gäller för utbildning av enskilda lärlingar)
 • Har lärlingen fyllt 18 år? Om inte går det att söka undantag hos BYN. Branschen rekommenderar dock att ungdomar i första hand går gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram för att få en allsidig förberedelse för den fortsatta utvecklingen i yrket och i branschen.
 • Har företaget förutsättningar att genomföra den praktiska delen av yrkesutbildningen i enlighet med kvalifikationskraven för det aktuella yrket? Ett företag med smal inriktning på verksamheten kan få svårigheter att erbjuda lärlingen de praktiska utbildningsmoment som ingår i yrkesutbildningen. Företaget kan då behöva samverka med andra företag eller utbildningsgivare efter godkännande av BYN-regionen. Den yrkesteoretiska distansutbildningen tillhandahålls av BYNs leverantörer och påverkas därför inte av företagets verksamhet.
 • Finns det handledare i företaget med egen kompetens inom det aktuella yrket? Ett yrkesbevis eller motsvarande kompetens är det som krävs. Handledaren ska följa särskilda instruktioner för sitt arbete inom lärlingsutbildningen.
  För den som är ny i handledarrollen erbjuds handledarutbildning i BYNs regi.

Vilket av följande utbildningsalternativ gäller för lärlingen?

 • Lärlingen har en komplett grundutbildning från gymnasieskolan med godkänt betyg i alla de yrkeskurser som krävs i det aktuella yrket samt en yrkesexamen från bygg- och anläggningsprogrammet. > Gå vidare till ”Kvalificeringstid”
 • Lärlingen har en komplett grundutbildning från gymnasieskolan med godkänt betyg i alla de yrkeskurser som krävs i det aktuella yrket men saknar yrkesexamen från bygg- och anläggningsprogrammet. > Parterna rekommenderar yrkesexamen. Gå vidare till ”Kvalificeringstid”
 • Lärlingen har en yrkesexamen från bygg- och anläggningsprogrammet i gymnasieskolan men saknar godkänt betyg i någon eller några av de yrkeskurser som krävs i det aktuella yrket. > Gå vidare till ”Grundutbildning i företag”
 • Lärlingen har en examen från något annat program i gymnasieskolan och har godkänt i någon eller några kurser som krävs för aktuellt yrke. > Gå vidare till ”Grundutbildning i företag”
 • Lärlingen saknar examen från gymnasieskolan eller godkända kurser som krävs för det aktuella yrket. > Gå vidare till ”Inför företagslärling”

Inför företagslärling

Grundutbildningen som företagslärling innehåller en yrkesteoretisk distansutbildning som betalas av företaget och ska genomföras inom maximalt 12 månader (maskinförare 6 månader). Parterna rekommenderar att företaget säkerställer att den blivande lärlingen har de förutsättningar som krävs för att klara den yrkesteoretiska distansutbildningen.

En person som har en yrkes- eller högskoleförberedande examen från gymnasieskolan bör ha förutsättningar att klara den yrkesteoretisk distansutbildningen. För personer som saknar en gymnasieexamen bör företaget överväga om det finns motivation och den grundläggande kompetens som är nödvändig. Vissa möjligheter finns till stöd gällande svenska språket för den som har behov.

Grundutbildning i företag

Vid anställningen

 • Normalt gäller en åldersgräns på 18 år för företagslärlingar. Om det skulle vara aktuellt att anställa en lärling som är under 18 måste ett undantag sökas hos BYN, se Undantag minderåring, innan anställningen kan etableras.
 • Inför anställningen ska lärlingen ange vilka förkunskaper som kan styrkas, exempelvis i form av betyg på kurser i gymnasieskolan, vuxenutbildning eller valideringsintyg.
 • Företaget anmäler lärlingsanställningen i Mina sidor (BYNs register). Företagsuppgifter hämtas från bolagsverket baserat på det uppgivna organisationsnumret och kollektivavtalstillhörigheten kontrolleras. Kontaktpersonen på företaget ska förutom egna uppgifter också ange handledare och handledarens kontaktuppgifter. Kraven på handledare under grundutbildningen framgår av anvisningarna under § 4 c. För utbildning av ställningsbyggare gäller att handledaren får ha max en lärling.
 • Handledaren intygar genom kvittering i registret att denne har tagit del av instruktionerna för lärlingsutbildningen.
 • Företaget anger i registret om anställningsformen är en provanställning. För maskinförarlärlingar kan provanställningen vara maximalt 6 månader och övergår därefter till en tillsvidareanställning. För övriga yrken kan provanställningen vara maximalt 12 månader.
 • Företaget beställer och betalar den yrkesteoretiska distansutbildningen.
 • Lärlingen ska också få ett skriftligt anställningsavtal där anställningsformen framgår.

Under grundutbildningen

 • Under grundutbildningen ska lärlingen genomföra den yrkesteoretiska distansutbildningen och rapportera de praktiska läranderesultat som uppnås.
 • Leverantören av den yrkesteoretiska distansutbildningen rapporterar resultaten direkt i Mina sidor (BYNs register).
 • Handledaren godkänner/bekräftar de praktiska läranderesultaten som lärlingen har rapporterat genom en egen markering i den elektroniska utbildningsboken.
 • Det är viktigt att byte av handledare meddelas i Mina sidor.
 • Om utbildningen riskerar att kräva mer tid än 12 månader kan BYN-regionen i överenskommelse med företag och lärling medge en förlängning av utbildningstiden.
 • Eventuell frånvaro som riskerar att påverka grundutbildningstidens längd behöver anmälas till BYN-regionen via Mina sidor.

När grundutbildningen är klar

 • När både teoretisk distansutbildning och praktiska läranderesultat är godkända på den nivå som krävs för det aktuella yrket är grundutbildningen slutförd och lärlingen kan övergå till kvalificeringstid.
 • BYN-regionen godkänner grundutbildningen i registret och ger klartecken till att kvalificeringstid inleds.

Avslutande av anställning
Om lärlingsanställningen inleds med en provanställning och företaget tvingas avsluta under provanställningstiden gäller följande:

 • Under den första 6-månaders perioden: Provanställningen avbryts med krav om underrättelse till arbetstagaren två veckor i förväg. Samråd med facklig organisation krävs.
 • Under tiden mellan 6 till 12 månader: Om arbetsgivaren avser att ge lärlingen besked om att anställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning när sex månader av provanställningen har förflutit ska arbetsgivaren skriftligen underrätta lärlingen och informera BYN-regionen om detta minst två månader i förväg.
 • Om lärlingen väljer att avsluta anställningen gäller reglerna i parternas avtal om anställningsskydd.
 • Om anställningen är en tillsvidareanställning gäller de regler och rutiner som återfinns i parternas avtal om anställningsskydd.
 • Lärlingen ges möjlighet att slutföra den yrkesteoretiska distansutbildningen efter avslutad anställning. De praktiska godkända momenten finns registrerade i lärlingens utbildningsbok.

Kvalificeringstid

Vid anställningen

 • Inför anställningen ska lärlingen ange att de krav som gäller för godkänd grundutbildning i det aktuella yrket är uppfyllda.
 • Kontrollera att lärlingen har en komplett grundutbildning före anställningen i tänkt yrke. Om inte, gå tillGrundutbildning i företag (ovan).
 • Företaget anmäler lärlingsanställning i Mina sidor (BYNs register).
 • Företaget behöver utse en handledare och koppla denne till lärlingen i Mina sidor.

Kraven på handledare under kvalificeringstiden framgår av anvisningarna under § 6.

 • BYN-regionen ger efter kontroll av godkänd grundutbildning klartecken till inledande av kvalificeringstid.
 • Företaget ska ta fram en utvecklingsplan för kvalificeringstiden som beskriver lärlingens fortsatta utveckling. En allsidighet inom yrket bör eftersträvas.Exempel på innehåll:
  • Medverkan i olika slags produktion, baserat på företagets pågående och planerade verksamhet under kvalificeringstiden.
  • Planerade kompetensutvecklingsinsatser, exempelvis i form av behörighetskurser som lärlingen inte har gått under sin grundutbildning.


Under kvalificeringstiden

 • Byte av handledare ska meddelas i Mina sidor.
 • Uppföljning och ev korrigering av frånvaro görs av arbetsgivaren inför uppflyttning till ny lönenivå i lönetrappa. Korrigeringen medför en förlängning av kvalificeringstiden enligt anvisning i anslutning till yrkesutbildningsavtalets § 7 b.

Efter kvalificeringstiden

 • När kvalificeringstiden är fullföljd får företaget ett meddelande inför utfärdande av yrkesbevis.
  I förekommande fall flyttas tidpunkten för utfärdande framåt p.g.a. frånvaro.
 • Efter klartecken från företaget utfärdas ett Yrkesbevis av berörda parter i BYN-regionen.
 • Efter kvalificeringstiden ska företaget utfärda ett intyg som bl.a. beskriver vilka arbetsuppgifter lärlingen har haft under tiden vid företaget.