Asbestutbildning

På grund av hälsoriskerna får inte vem som helst arbeta med asbest. Enligt arbetsmiljölagen krävs speciell utbildning.

Utbildning för hantering av asbest

Alla som kan komma i kontakt med asbest eller asbesthaltigt material ska innan arbetet börjar fått information om asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Det finns dessutom krav på speciell utbildning för dem som hanterar eller river asbesthaltigt material samt för deras arbetsledare. (AML 3 kap 3 § och AFS 2006:1)
För att beviljas tillstånd för asbestarbete krävs att den personal som ska delta i arbetet samt deras arbetsledare har rätt utbildning. I de flesta fall krävs också att man genomgått medicinsk
kontroll.

Utbildningens omfattning

Utbildningen ska omfatta asbestens egenskaper och hälsoeffekter samt de skyddsåtgärder och övriga åtgärder som fordras för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. De som ska arbeta med rivning ska förutom teoretisk utbildning även ha genomgått praktisk utbildning.

Olika utbildningslängd finns för olika typer av asbestarbeten:

Rivningsarbete
Krav på kursen Särskild utbildning, utbildningstid fyra dagar och i vissa specialfall endast två dagar (Särskild utbildning med anpassad längd) samt Kompletterande utbildning, utbildningstid en dag. Ska ske minst vart femte år.

Alla andra asbestarbeten
Krav på kursen Allmän utbildning, utbildningstid en dag.

Frågor

Kontakta BYNs kansli asbest@byn.se