Hur blir en skola branschrekommenderad?

Ansökan om att bli branschrekommenderad skola ska skickas in av rektor för skolan, eller rektor för Bygg- och anläggningsprogrammet.

Från ansökan till branschrekommendation

 1. Skolan påbörjar processen med att kontakta sin BYN-region för att meddela att skolan kommer lämna in ansökan..
 2. Skolan anmäler därefter sitt intresse till BYNs kansli genom att fylla i ansökningsblanketten.
 3. Skolans rektor får via mejl en länk till en webbenkät, (via Questback), som består av ca 60 frågor. Observera att det är inte möjligt att spara ett utkast/pausa av enkäten. Svaren sparas inte förrän enkäten är helt ifylld. Önskas en frågelista som komplement inför ifyllandet, mejla brs@byn.se
 4. Skolans rektor ansvarar för att webbenkäten fylls i, skickas in till BYNs kansli, att det skrivs ut en kopia och slutligen att ärendet tas upp för beslut i programrådet. Programrådet måste stå bakom samtliga svar i enkäten.
 5. Efter godkännande i programrådet skickar rektor en kopia av protokollet till brs@byn.se.
  Det ska tydligt framgå av protokollet att programrådet ställt sig bakom enkätsvaren.
 6. Då enkätsvaren inkommer till BYNs kansli vidarebefordras dessa till aktuell BYN-region för verifiering och godkännande.
 7. BYN-regionen bedömer enkätsvaren utifrån den kännedom de har om skolan och att de uppgifter som angivits stämmer. Eventuella brister som upptäcks eller kriterier som inte uppfylls måste åtgärdas innan skolan kan bli branschrekommenderad.
 8. BYNs kansli går igenom BYN-regionens rekommendation och enkätsvaren.
  Är alla kriterier uppfyllda och BYN-regionen ställt sig positiva till ansökan blir skolan branschrekommenderad.
 9. Skolan meddelas via mejl till rektorn.

Vad sker när branschrekommendationen är beslutad

Skolan är branschrekommenderad fyra terminer plus den termin beslutet om godkännande fattades.

Skolan adderas till listan över skolor på byggdinframtid.se och listas där som branschrekommenderad (BRS). Följande information läggs upp på denna sida:

 • Information om skolan, ca 50 ord
 • Skolans kontaktuppgifter
 • Skolans logotyp
 • Länk till skolans egen hemsida

Om skolan själva önskar formulera information om skolan mejlas den till brs@byn.se annars skapas innehållet på skolans sida från information taget från skolans egen hemsida.

Avtal

Ett avtal skickas digitalt via Oneflow till skolan. Detta ska signas av rektor eller biträdande rektor.

Välkomstpaket

Då avtalet är undertecknat skickas ett välkomstpaket ut till skolan. Det innehåller en flagga, diplom och två affischer. Skolan får även logotypen ”Branschrekommenderad skola”, via mejl, för att till exempel använda på sin hemsida.
Tidigare branschrekommenderade skolor får vid förnyelseansökan endast ett nytt diplom. Skolan har dock möjlighet att beställa fler affischer m.m. från BYNs e-handelsportal.
Länk till: BYNs e-handelsportal