Kvalitetsuppföljning

BYN eftersträvar att elever som utbildar sig hos en godkänd utbildningsgivare ska få en bra och likvärdig utbildning i hela landet.

Det finns många olika sätt att arbeta med kvalitet, där egenkontroller, kvalitetsbesök och elevenkäter efter genomförd utbildning är några exempel.

Egenkontroller

BYN strävar efter att öka kvaliteten och likvärdigheten i hela landet på våra yrkesutbildningar. Ett led i kvalitetssäkringen är att godkända utbildningsgivare är skyldiga att årligen upprätta egenkontroller.
Egenkontrollen behöver inte skickas in till BYNs kansli men ska på begäran av BYN kunna uppvisas. Mall för egenkontroll och instruktioner för ifyllnad finns att hämta längre ner på sidan, det går även bra att använda egenframtagen mall.

Kvalitetsbesök

BYN genomför årligen ett antal kvalitetsbesök hos godkända utbildningsgivare. Syftet med dessa är att tillsammans genom dialog komma fram till om och hur utbildningsgivaren kan utveckla sin verksamhet ytterligare för att öka kvaliteten.

Elevenkäter som ett led i kvalitetsarbetet

För skola/företag som är godkänd utbildningsgivare är det viktigt att ge eleven möjlighet att genomföra enkäten i slutet av sin utbildning.  Enkäten kan genomföras oavsett om man har elever löpande eller om man följer läsår/terminer.
BYN behandlar alla inkomna svar med klokhet och försöker se mönster. Hur upplevdes utbildningen ”på det stora hela”? Skulle det uppstå några frågor i samband med sammanställning av en godkänd utbildningsgivares resultat så kontaktar BYN aktuell skola/företag.

Egenkontroll byggyrken
Egenkontroll byggyrken PDF
Egenkontroll maskinförare
Egenkontroll maskinförare PDF
Elevenkät

Kontakt

Ansvarig för kvalitetsfrågor på BYNs kansli är Carina Sköld
gug@byn.se 08-564 881 61