Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

I den nya gymnasieskolan 2011 sattes fokus på arbetsmiljö, hälsa & säkerhet. Byggbranschens parter gjorde därför en långsiktig satsning för att öka kunskaperna och påverka attityderna om hälsa och säkerhet i en positiv riktning.

Galaxen Bygg

Galaxen Bygg är byggsektorns företag för arbetsmiljö & hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen. De verkar för att öka kunskaperna om arbetsmiljö och hälsa i byggbranschen. Galaxen Bygg träffar flertalet av alla elever i gymnasiets byggprogram varje år för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Detta är ett branschinitiativ som innebär en förstärkning av byggutbildningen och syftar till att öka ungas kunskaper och förutsättningar för god hälsa och ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.
De erbjuder även olika utbildningar och föreläsningar inom arbetsmiljö på uppdrag av byggbranschen. De bidrar till en säkrare bransch genom att samverka för riskförebyggande- mångfalds- och hälsofrämjande insatser som ger bästa möjliga förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

Samarbete med BYN

BYN och Galaxen Bygg har tillsammans med ett antal samarbetspartners producerat ett upplägg med syfte att tillföra gymnasieskolan resurser att fokusera på betydelsen av fysisk träning, praktisk ergonomi och säkerhet för framtidens yrkesarbetare.

Arbetsmiljöverket

Föreskrifterna Minderårigas arbetsmiljö innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. Föreskrifterna riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete. Föreskrifterna tar upp rutiner för introduktion, förbjudna arbetsuppgifter, regler för arbetstider i olika åldrar, krav på vårdnadshavares medgivande med mera.