Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

När den nuvarande gymnasieskolan. GY11, utvecklades sattes fokus på arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Byggbranschens parter gjorde därför en långsiktig satsning för att öka kunskaperna och påverka attityderna om hälsa och säkerhet i en positiv riktning.

Galaxen Bygg AB

Galaxen Bygg AB är byggsektorns företag för arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen. De verkar för att öka kunskaperna om arbetsmiljö och hälsa i byggbranschen. Representanter från Galaxen Bygg AB träffar flertalet av alla elever i gymnasiets bygg- och anläggningsprogram varje år för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Detta branschinitiativ innebär en förstärkning av byggutbildningen som syftar till att öka ungas kunskaper och förutsättningar för god hälsa och ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.
De erbjuder även olika utbildningar och föreläsningar inom arbetsmiljö på uppdrag av byggbranschen. De bidrar till en säkrare bransch genom att samverka för riskförebyggande och mångfalds- och hälsofrämjande insatser. Det ger bästa möjliga förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart arbetsliv.

Samarbete med BYN

Galaxen Bygg AB har i samråd med BYN, partsorganisationerna och några av branschens företag producerat ett upplägg med syfte att tillföra gymnasieskolan resurser att fokusera på betydelsen av fysisk träning, praktisk ergonomi och säkerhet för framtidens yrkesarbetare.

Arbetsmiljöverket

Föreskrifterna Minderårigas arbetsmiljö innehåller regler för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta. De riktar sig till arbetsgivare, uppdragsgivare, skolhuvudmän och praktikgivare som låter minderåriga utföra arbete. Föreskrifterna tar upp rutiner för introduktion, förbjudna arbetsuppgifter, regler för arbetstider i olika åldrar, krav på vårdnadshavares medgivande med mera.