Träarbetare första SeQF godkända yrke

BYN har fått sitt första yrke godkänt i det nationella ramverket för kvalifikationer (SeQF). Kompetenskraven för yrkesrollen Träarbetare har blivit inplacerad på SeQF nivå 4, motsvarande en gymnasieexamen.

Sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF) bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF – European Qualifications Framework, till vilken flertalet europeiska länder är anslutna.

SeQF är ett system för att klassificera och utforma kvalifikationer (kompetenskrav) för att säkerställa deras tydlighet, överförbarhet och kvalitet. Det är ett verktyg som översätter kvalifikationer till läranderesultat (vad man ska kunna). Läranderesultaten beskrivs som kunskap, färdighet och förmåga.

Genom en inplacering i SeQF blir det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Nivå 4 (av 8) motsvarar nivån för exempelvis en gymnasienivå från ett nationellt gymnasieprogram. Läs mer om SeQF här

Syftet med inplacering av våra yrken är att vi blir en del av ett internationellt jämförbart system. Den som har en intygat godkänd grundutbildning (gymnasium, vuxenutbildning, företagslärling eller validering) har nu ett formellt intyg på vad man kan och på vilken nivå.

Det gör att yrkesarbetare som utbildats som företagslärlingar eller prövat sin kompetens via validering, formellt kan jämställas i yrkesrollen med kollegor som utbildat sig via gymnasium eller vuxenutbildning. Det innebär också att man har en kompetensnivå att hänvisa till internationellt om man vill jobba i andra länder.

Målet är att samtliga BYNs yrkesroller ska inplaceras i SeQF nivå 4 de kommande åren.