Kvalitetsarbete

BYN vill att de elever som utbildar sig hos en godkänd utbildningsgivare ska få en bra och likvärdig utbildning i hela landet.

Det finns många olika sätt att arbeta med kvalitet, där egenkontroller, kvalitetssäkringsbesök och elevenkäter efter genomförd utbildning är några exempel.

Egenkontroller

BYN strävar efter att att öka kvaliteten och likvärdighet i hela landet på byggyrkesutbildningar. Ett led i kvalitetssäkringen är att godkända utbildningsgivare själva synar sin verksamhet och upprättar egenkontroller.

Som godkänd utbildningsgivare är man skyldig att årligen upprätta en egenkontroll. Denna behöver man inte skicka in till BYN utan man förvarar den själv. Om BYN frågar efter den så ska man vara beredd att visa upp den. Egenkontrollen och ifyllnadsinstruktioner finns att ladda ner längre ner på sidan.

Kvalitetssäkringsbesök

BYN genomför årligen ett antal kvalitetssäkringsbesök hos godkända utbildningsgivare. Syftet med dessa är att tillsammans genom dialog komma fram till om utbildningsgivaren kan utveckla sin verksamhet ytterligare för att öka kvaliteten.

Elevenkäter som ett led i kvalitetsarbete

För skola/företag som är godkänd utbildningsgivare är det viktigt att ge eleven möjlighet att genomföra enkäten i slutet av sin utbildning.

Enkäten kan genomföras oavsett om man har elever löpande eller om man följer läsår/terminer.

BYN behandlar alla inkomna svar med klokhet och försöker se mönster. Hur upplevdes utbildningen ”på det stora hela”? Skulle det uppstå några frågor i samband med sammanställning av en godkänd utbildningsgivares resultat så kontaktar BYN aktuell skola/företag.

 

Egenkontroll byggyrken

Egenkontroll byggyrken PDF

Egenkontroll maskinförare

Egenkontroll maskinförare PDF

Elevenkät

Kontakt

Ansvarig för kvalitetsfrågor på BYNs kansli är Christian Nielsen
gug@byn.se 08-564 881 62