BYNs iAPL-kriterier

iAPL-kriterierna består av ett flertalet krav som ska uppfyllas för att ett företaget ska bli godkänt. Det krävs även att företaget har en utvecklingssträvan i inkluderingsfrågor. Med det menas att när situationer som inte är av inkluderande karaktär uppstår är det viktigt att företaget hanterar situationen och vad som görs för att undvika att det händer igen.

MERVÄRDE

Att vara ett iAPL-företag skapar ett mervärde vid rekrytering av nya medarbetare samt vid marknadsföring. Det kan även med fördel ses som en del av företagets hållbarhetsarbete.

TIDSBEGRÄNSAT

Från datumet när företaget blivit godkänt gäller godkännandet i två år. Därefter måste om en förnyelse ske.

FÖRNYELSE

Inför att två år har gått skickas en påminnelse ut från BYN om förnyelseansökan. Beslutet om förlängning i ytterligare en tvåårsperiod fattas sedan av BYN under förutsättning att företaget fortsatt uppfyller alla kriterier och inga nya synpunkter kommer in från den aktuella BYN-regionen.

KRITERIER FÖR iAPL

Nedanstående kriterier ska vara uppfyllda för att företaget ska kunna ansluta sig till iAPL.

Företaget har kollektivavtal

Det krävs ett medlemskap i Byggföretagen, ME eller hängavtal för att få ansluta sig till iAPL.

Elevens lärande står i centrum

a. Företaget anser det viktigt att medverka aktivt i trepartssamtal med lärare och elev för att
tydliggöra förväntade resultat av lärande under apl-perioden.
b. iAPL-företag informerar arbetsplatsen där eleven placeras om vad det innebär att vara
elev och vad det innebär att vara en iAPL-arbetsplats. Hos BYN finns ett pedagogiskt
enkelt material för ändamålet.
c. Som stöd för elevens lärande får handledaren rätt förutsättningar. Det innebär tid till
förberedelser, visa, göra och instruera.

Företaget har handledare med någon form av handledarutbildning för sina apl-elever

a. Handledarutbildning krävs. Utbildningar som är branschinriktade och godkända av
Skolverket rekommenderas men är inget krav.
b. Företaget kan beskriva hur de har kontroll på vilka handledare som är utbildade.
c. Företaget har rutiner för utbildning av sina handledare.
d. Företaget ska utöver handledare ha en till person som eleven tryggt kan vända sig till när
handledaren inte är ett alternativ av olika anledningar. Handledaren är annars alltid
första alternativet.

Företaget skapar förutsättningar

Det skapas förutsättningar för att ta emot alla elever på företaget. Givetvis med hänsyn taget till riskbedömningen på den fysiska byggarbetsplatsen.

iAPL-ambassadörer

Företagets företrädare och inte minst handledarna uppträder som iAPL-ambassadörer. Det
innebär att kriterierna följs och att ett engagemang i inkluderingsfrågor finns. Att vara
ambassadör innebär också att denne säger ifrån när det behövs.

Riktlinjer, handlingsplan, policy

a. Företaget har riktlinjer och rutiner för att motverka sexuella trakasserier, kränkningar och
diskriminering enligt gällande lagstiftning samt för hur saker ska hanteras när något av
ovanstående har inträffat.
b. Företaget har en tydlig process kring hur elevärenden hanteras gällande ovan nämnda
områden i samverkan med skolan.

iAPL-kriterierna följs på iAPL-arbetsplatser

Företagsledningen är ytterst ansvarig för att iAPL-kriterierna följs på iAPL-arbetsplatser där elever är placerade.

Relaterade dokument