Detta gäller anvisningarna, YUA 2006:

BYNs anvisningar utgår från och skall läsas tillsammans med Yrkesutbildningsavtalet respektive BYNs verksamhetsplan. Dessa dokument finns därför tillgängliga som pdf-dokument. Anvisningar med inledande siffra 1 refererar till Yrkesutbildningsavtalet. En inledande siffra 2 refererar till BYNs verksamhetsplan.

Senaste uppdaterade anvisningarna

2018-01-29 1.6 Yrkesbevis
2018-01-29 1.3.7 Ledighet och betalning i samband med företagsutbildning
2018-01-29 1.7 Tvister

Register

1 Yrkesutbildningsavtalet 2018-01-29
1.1 Partssamverkan centralt inom Byggnadsindustrins Yrkesnämnd 2018-01-29
1.2 Lokal och regional påverkan 2018-01-29
1.3 Handläggning av yrkesutbildningsfrågor i företag 2018-01-29
1.3.1 Beräkning av färdigutbildningstid Styrelsen 2018-01-29
1.3.2 Utbildningar och utfärdande av utbildningsböcker/e-bok Styrelsen 2018-01-29
1.3.2.1 Utfärdande av utbildningsbok/e-bok mobila maskiner Styrelsen 2018-01-29
1.3.3 Utfärdande av utbildningsbok/e-bok mobila maskiner, för lärlingar i företagsutbildning Styrelsen 2018-01-29
1.3.4 Administration av utbildningsbok/e-bok via BYNs register Styrelsen 2018-03-07
1.3.5 Avtal med TYA om ömsesidigt erkännande av yrkesbevis och krav för yrkesbevis för tillkommande maskinslag Styrelsen 2018-03-07
1.3.6 Behörighetsutbildning - förare av lastmaskin för materialhantering Bygg- och anläggning Styrelsen 2018-01-29
1.3.7 Ledighet och betalning i samband med företagsutbildning Styrelsen 2018-01-29
1.4 Färdigutbildning av lärlingar i företag 2018-01-29
1.4.1 Externa handledare i enmans- eller fåmansföretag för anläggningsmaskinförare Styrelsen 2018-01-29
1.5 Kvalitetssäkring av lärlingsutbildning samt yrkesteoretiska prov 9/11/2006 2018-01-29
1.5.1 Material och service till företagen under färdigutbildningstiden Styrelsen 2018-01-29
1.5.2 Rutiner för kompetensprov Styrelsen 2018-01-29
1.6 Yrkesbevis 2018-01-29
1.6.1 Utfärdande av yrkesbevis Styrelsen 2018-01-29
1.6.1.1 Särskilda krav företagslärling AU 2018-01-29
1.6.1.2 Särskilda krav för ställningsbyggare Styrelsen 2018-01-29
1.6.1.3 Särskilda krav anläggningsmaskinförare - grundläggning Styrelsen 2019-01-22
1.6.1.4 Särskilda krav anläggningmaskinförare - Betongpumpförare Styrelsen 2018-01-29
1.6.2 Administration av yrkesbevis via BYNs register Styrelsen 2018-01-29
1.6.2.1 Utfärdande av yrkesbevis efter godkänt kompetensprov AU 2018-01-29
1.6.3 Återkallande av yrkesbevis Styrelsen 2018-03-07
1.7 Tvister 2018-01-29
2 BYNs verksamhetsplan 2018-01-29
2.1 Service 2018-01-29
2.1.1 Riktlinjer för användning av BYNs register 2018-03-07
2.1.1.1 Dataskyddsförordningen Styrelsen 2019-01-24
2.1.1.2 BYN, Dataskyddsförordningen (GDPR) och information på BYNs hemsida Styrelsen 2019-01-24
2.1.1.3 Riktlinjer Styrelsen 2018-03-07
2.2 Skolförlagd utbildning 2018-01-29
2.2.1 Handläggning av godkända utbildningsgivare AU 2018-01-29
2.2.2 Vägledning för bedömning av tillgodoräknad tid för olika typer av utbildning AU 2018-03-07
2.2.2.1 Vägledning för bedömning av tillgodoräknad tid - STUDIEPLAN AU 2018-03-07
2.2.2.2 Betyg satta på felaktiga grunder AU 2019-04-25
2.2.3 Riktlinjer för godkända utbildningsgivare AU 2018-01-29
2.2.4 Utbildningsintyg AU 2018-01-29
2.2.5 Lokala programråd AU 2018-03-07
2.3 Utbildning i företaget 2018-01-29
2.3.1 Rutiner distansutbildning Styrelsen 2018-01-29
2.3.2 Behörighetsutbildning - förare av lastmaskin för materialhantering Bygg- och anläggning Styrelsen 2018-01-29
2.3.3 Riktlinjer för tillgodoräknande av tid i samband med lärlingsbyggen Styrelsen 2018-03-07
2.4 Omvärlden 2/22/2010 2018-01-29
2.4.1 Handläggning av godkända valideringsleverantörer 2018-01-29

1 Yrkesutbildningsavtalet

 

1.1 Partssamverkan centralt inom Byggnadsindustrins Yrkesnämnd

 

1.2 Lokal och regional påverkan

 

1.3 Handläggning av yrkesutbildningsfrågor i företag

 

1.3.1 Beräkning av färdigutbildningstid

Elever som genomfört sin grundutbildning vid gymnasieskolan.

Under följande förutsättningar får eleven tillgodoräkna timmar i sin färdigutbildningstid (en poäng anses motsvara en timme):

För elever som lämnar gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram eller annat specialutformat program som leder till yrken som ryms inom detta avtal skall "Protokoll Ö 6/2006", (se pdf Yrkesutbildningsavtalet) tillämpas.

APL-tiden ingår i totala antalet poäng från gymnasieskolan vilket innebär att inget tillägg eller avdrag av tid skall göras i samband med bedömning av färdigutbildningstiden. Yrkesnämnden rekommenderar att en elev i gymnasieskolan följer företagets arbetstider under APL-perioden.

Endast skriftligt intygade timmar inom byggbranschens yrken eller närliggande yrkesområden är meriterande. Vid utbildning till förare av mobila maskiner ska tidigare erfarenheter från dessa avseende framförande-, reparation-, service och underhåll av fordon/maskiner, vara meriterande.


Tillgodoräknande av timmar för fastställande av färdigutbildningstid

Godkända betyg premierars genom att lägga på 300 timmar utöver 2500 timmar som eleverna får med sig från gymnasieskolan efter avslutade studier. Detta innebär att elever med godkända betyg (G, VG, MVG samt i GY11 A-E) startar sin färdigutbildning som lärling med 2 800 timmar. För den elev som inte är godkänd i någon eller några kurser avräknas tid beroende på hur många gymnasiepoäng den icke godkända kursen representerar. Extra kurser utöver 2 500 poäng, med anknytning till Bygg- och anläggningsprogrammet eller kurser som förbereder för vidare studier samt feriearbete eller likvärdigt som kan styrkas ger eleven ytterligare tid utöver de 2 800 timmarna att tillgodoräkna sig under lärlingsperioden. Tid som kan tillgodoräknas får högst uppgå till 600 timmar för yrken med en normaltid på 6 800 timmar och för övriga yrken får tillgodoräknande av tid uppgå till max 300 timmar.

1.3.2 Utbildningar och utfärdande av utbildningsböcker/e-bok

Utbildningsbok/e-bok utfärdas av BYN-region efter anmälan om att en lärlingsanställning har påbörjats. Blanketten "Anmälan om lärlingsanställning" finnas att tillgå via BYNs hemsida.

Giltighetstid på utbildningsbok/e-bok

Utbildningsboken/e-bok är giltig i fem år från det datum den är utfärdad. Förlängning av giltighetstiden prövas efter ansökan hos aktuell BYN-region.


Följande utbildningsalternativ utgör grund för utfärdande av utbildningsbok-e-bok.

Utbildning i gymnasieskola

Utbildningen sker inom gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram.

Efter avslutad gymnasieutbildning utfärdar BYN-regionen ett dokument "Anmälan om lärlingsanställning" till varje elev.


Utbildning i företag (företagslärling)

Utbildning i företag kan ske från det kalenderår då lärlingen fyller 16 år och fullgjort sin skolplikt i grundskolan.

Den teoretiska utbildningen sker med av BYN fastlagd fackteoretisk utbildning (distansutbildningen). Den praktiska utbildningen sker inom företagets verksamhetsområde med inriktning på att BYNs målbeskrivningar skall tillämpas under färdigutbildningstiden.

För maskinförare gäller att utbildning i företag kan ske från den dag då lärlingen fyllt 18 år. Undantag från åldersgränsen avgörs av Arbetsmiljöverket efter särskild framställan.
Innan utbildningsbok utfärdas ska lärlingen ha läst in och godkänts i av BYN fastlagd fackteoretisk utbildning, delkurs "Säkerhet och Teknik" eller motsvarande.
Den praktiska utbildningen sker inom företagets verksamhetsområde på lämplig eller lämpliga maskiner i företaget.


Utbildning genom av BYN godkänd utbildningsgivare

För utbildning genom privata utbildningsgivare gäller de kursplaner för grundutbildning som angetts i samband med godkännandet av utbildningsgivaren och som bygger på BYNs målbeskrivningar.

Utbildningsbok utfärdas i samband med lärlingsanställningen och vid utfärdandet skall alltid en bedömning av tillgodoräknad tid för utbildning och relevant yrkeserfarenhet göras av BYN-regionen.

Lärling med erfarenhet från andra traditionella yrken inom bygg- och anläggning äger rätt att tillgodoräkna sig erfarenhet avseende gemensamma utbildningsavsnitt.

Grundutbildningen ska leda till att de av BYN fastställda utbildningsmålen uppnås, såväl praktiskt som teoretiskt.

Praktiktid i samband med yrkesutbildning

Praktiktid i samband med yrkesutbildning kan endast räknas i inledningen av en utbildning mot ett nytt yrke. Om praktik förekommer i en breddningsutbildning kan tiden räknas fullt ut i det nya yrket men inte i det som lärlingen redan påbörjat.


 

Utfärdande av fler utbildningsböcker

Det ska ges lärlingar möjlighet att utbilda sig till fler yrken samtidigt dvs. ha fler utbildningsböcker parallellt.

Ett av yrkena blir primär yrkesinriktning ("huvudyrke") och det andra yrket blir sekundär yrkesinriktning.

Bonus tiden till gymnasielärlingar om 300 timmar utgår endast i det som är att betrakta som lärlingens primära yrkesinriktning.

När färdigutbildningstiden ska fastställas så ska BYN-regionen beakta och tillgodoräkna lärlingen all tid som är gemensam för de yrken lärlingen ska utbildas sig till och som skulle ha tillgodoräknats en lärling som utbildar sig mot ett yrke. Exempelvis kan alla kärnämnen tillgodoräknas i alla yrken.

Om lärlingen har fler utbildningsböcker så kan tid endast bokföras i fler än en bok när utbildningsmomentet är detsamma i båda böckerna.

Lärlingen ska ha handledare som har relevanta kunskaper för det yrke som lärlingen utbildas i vilket kan innebära att det kan vara olika handledare där så är nödvändigt.

1.3.2.1 Utfärdande av utbildningsbok/e-bok mobila maskiner

För utfärdande av utbildningsbok/e-bok till maskinförare mobila maskiner/kranar krävs att eleven/lärlingen genomgått säkerhet och teknik eller motsvarande för den aktuella maskinen.

För Betongpumpförare krävs även utbildning enligt Svensk Betong`s kursplan i pumpsäkerhet eller motsvarande.

1.3.3 Utfärdande av utbildningsbok/e-bok mobila maskiner, för lärlingar i företagsutbildning

Utbildningsbok/e-bok erfordras vid förande av mobila maskiner med en maskinvikt över 1500 kilo, samt vid förande av kranar med ett lyftande moment över 5 tonmeter.

1.3.4 Administration av utbildningsbok/e-bok via BYNs register

Utbildningsbok/e-bok

Utfärdande av utbildningsböcker/e-bok sker via intranätet på BYNs hemsida. Representanter för BYN regionalt har behörighet att utfärda utbildningsböcker.
Varje part i BYN region beslutar om vilka personer som ska ha behörigheten att företräda organisationen vid utfärdandet av utbildningsböcker. En person från vardera arbetsgivar- respektive arbetstagarparten ska godkänna beställningen. De behöriga personer som utses av organisationen skall anmälas till BYNs kansli som etablerar ett användarkonto. Användarnamn och lösenord får av säkerhetsskäl inte lämnas ut till andra personer

Dubbletter av utbildningsböcker

För beställning av dubbletter uttages av BYN fastställd avgift vilken faktureras till privat person eller företag. Utbildningsboken skickas efter det att betalning inkommit till BYN. Om en dubblettbok måste utfärdas pga omständigheter som ligger utanför lärlingens ansvar utgår ingen avgift.

1.3.5 Avtal med TYA om ömsesidigt erkännande av yrkesbevis och krav för yrkesbevis för tillkommande maskinslag

BYN erkänner yrkesbevis för maskinförare utfärdade av TYA för de maskinslag som är gemensamma, enligt följande:

 

Grävmaskin

OK

Grävmaskin

Grävlastare

OK

Grävlastare

Lastmaskin

OK

Lastmaskin

Väghyvel

OK

Väghyvel

 

Ej gemensamt

Hjullastare godshantering*)

Bandschaktare

Ej gemensamt

-

Teleskoptruck

OK

Teleskoplastare

Betongpump

OK

Betongpump

Mobilkran

OK

Mobilkran

Tornkran

Ej gemensamt

-

Grundläggningsmaskin

Ej gemensamt

-

 

Ej gemensamt

Lastbilsmonterad kran lätt

 

Ej gemensamt

Lastbilsmonterad kran tung

*) Under särskilda villkor kan yrkesarbetare med yrkesbevis i annat byggyrke få framföra lastmaskin på arbetsplats inom BYNs parters avtalsområde, se 1.3.6.

Ett yrkesbevis utfärdat av TYA behöver således inte bytas ut om arbetet sker på ett avtalsområde som gäller parterna i BYN. Önskar föraren komplettera med ytterligare maskinslag inom BYN ska maskinföraren genomföra s.k. introduktionsutbildning på det tillkommande maskinslaget enligt praxis.

1.3.6 Behörighetsutbildning - förare av lastmaskin för materialhantering Bygg- och anläggning

TYAs utbildning "Hjullastare godshantering" är godkänd som behörighetsutbildning för förare av lastmaskin för materialhantering bygg och anläggning. Yrkesarbetare som har genomgått utbildningen får inte utföra snöröjning med plog eller arbeta med materialhanteringsarm.

Grundkravet är att den person som ska utbildas har ett yrkesbevis i något av BYNs yrken och att den av BYN eller TYA godkända utbildaren utfärdar ett utbildningsintyg som registreras i BYNs eller TYAs register.

Person med utbilning i "Hjullastare godshantering" som vill utbilda sig vidare inom maskinföraryrket i BYN får tillgodoräkna sig avsnittet "Säkerhet och teknik", och ska ha en (lärlings-) anställning som maskinförare och en utbildningsbok utfärdad av BYN enligt yrkesutbildningsavtalet.

1.3.7 Ledighet och betalning i samband med företagsutbildning

Att lärlingen i företagsutbildning beviljas ledighet vid deltagande i av utbildningsgivare anordnad godkänd teoretisk utbildning i sitt yrke under ordinarie arbetstid. För ifrågavarande utbildning utgår härvid ersättning under högst 350 timmar. Utbildningstid utanför ordinarie arbetstid berättigar ej till tillägg för övertid, skift och förskjuten arbetstid. Arbetsgivaren skall härvid tillhandahålla och bekosta erfoderliga läromedel.

Som ett alternativ till att läsa fackteoretisk utbildning på arbetstid kan lärlingen läsa in utbildningen på fritid och då få tillgodoräkna sig upp till 350 timmar vid slutförd, godkänd kurs. Detta gäller för alla påbörjade fackteoretiska utbildningar och framåt.

1.4 Färdigutbildning av lärlingar i företag

 

1.4.1 Externa handledare i enmans- eller fåmansföretag för anläggningsmaskinförare

BYNs styrelse har beslutat att för den som saknar anställning i företag och är verksam inom avtalsområdet skall BYN-regionen i samråd med lärlingen* godkänna lämplig handledare. Handledaren skall vara knuten till en BYN godkänd utbildningsgivare eller annan av BYN-regionen godkänd och namngiven person.

Kriterier för att BYN-regionen ska godkänna lärlingen är följande:

 1. Personen i fråga har en adekvat grundutbildning eller anmäld till BYNs distansutbildning för aktuellt yrke/maskinslag.
 2. Lärlingens företag måste vara anslutet till Maskinentreprenörerna.

Kriterier för att BYN-regionen ska godkänna en handledare är följande:

 1. Handledaren skall vara lämplig för uppdraget och vara knuten till ett företag med kollektivavtal/hängavtal. 
 2. Handledaren ska för BYN-regionen kunna uppvisa yrkesbevis inom aktuellt yrke/maskinslag.
 3. Handledaren skall finnas tillgänglig inom rimlig tid om lärlingen behöver stöd eller hjälp.

* En individ blir "lärling" i och med att BYN-regionen godkänt handledare och utbildningsbok utfärdats på sedvanligt sätt.

 

1.5 Kvalitetssäkring av lärlingsutbildning samt yrkesteoretiska prov

Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Seko Service och kommunikationsfacket har kommit överens om att införa en generell dispens från kravet att genomföra YTP med godkänt resultat för att erhålla yrkesbevis från 2015-04-01 till dess ett nytt yrkesutbildningsavtal träder i kraft.

1.5.1 Material och service till företagen under färdigutbildningstiden

BYN tillhandahåller BYN-regionerna och företag nödvändig information och ger stöd under färdigutbildningstiden. Initialt erbjuder BYN utbildning till "ansvariga för yrkesutbildning" inom företagen och till "handledare". Sådana utbildningar anordnas i normalfallet i samråd med BYN-regionen.

BYN ansvarar efterhand för utformning av kompletteringsutbildning som vänder sig till representanter för BYN-regionen, handläggare i företag, handledare och andra aktörer som kan ingå i utbildningsprocessen under färdigutbildningstiden.

BYN tillhandahåller underlag för utbildningsplaner och uppföljning under färdigutbildningstiden och ansvarar för utveckling av sådant material. Distribution sker normalt genom att BYN-regionen beställer materialet i samband med anställning av lärling och vid genomgång med företag och lärling av den individuella utbildningsplanen.

BYN utformar detaljerade instruktioner som skall följas vid genomförande av kompetensprov för Övriga yrkesarbetare.

BYN och BYN-regionerna erbjuder telefonrådgivning i allt som berör färdigutbildningen.

BYN-regionen erbjuder stöd till företag och lärlingar under färdigutbildningstiden. Sådant stöd kan vara:
- råd vid utformning av den individuella utbildningsplanen
- råd vid tolkning av åtaganden under färdigutbildningstiden.
- råd till lärling och handledare för att så långt som möjligt uppnå variation i arbetsuppgifter under utbildningstiden.
- att i förekommande fall stödja företag och lärling under färdigutbildningen med allmän information gällande säkerhet, behörigheter och kvalitet.

BYN-regionen ansvarar för att Övriga yrkesarbetare ges möjlighet att genomföra kompetensprov enligt de rutiner och instruktionernsom utformas av BYN. (Mer information och priser finns på BYNs hemsida www.byn.se).

1.5.2 Rutiner för kompetensprov

Kompetensprov för s.k. Övriga yrkesarbetare debiteras en avgift på 2100 kr för ett prov i pappersformat och 1600 kr om provet genomförs digitalt, priserna är inkl. moms. Arbetsgivaren behöver inte stå för tid och resor i samband med provgenomförande.

Kompetensprovet genomförs efter anmälan till BYNs kansli och uppfyllda krav på relevant arbetad tid i yrket enligt yrkesutbildningsavtalets timgränser för Övriga arbetare (TBM 10 000, S-avtalet 6 000 och Maskin 8 000). Även arbetad tid med relevans för yrket som har utförts utanför byggindustrins kollektivavtal kan tillgodoräknas. Arbetad tid ska vara styrkt och möjlig att kontrollera. Genomförande kan ske hos arbetsgivaren alternativt på plats som BYN anvisar.

1.6 Yrkesbevis

 

1.6.1 Utfärdande av yrkesbevis

Yrkesbevis utfärdas av BYN-regionen, med undantag enligt 1.6.2.1 vid godkänt kompetensprov.

Yrkesbevis erfordras vid förande av mobila maskiner med en maskinvikt över 1500  kilo alternativt lyftande moment över fem tonmeter.

1.6.1.1 Särskilda krav företagslärling

För företagslärlingar som läser fackteoretisk utbildning på distans krävs följande vid utfärdande av yrkesbevis:

1. Fullgjord tid enligt yrkesutbildningsavtalet och

2. Godkänd distansutbildning (Spärr finns inlagd i BYNs register)

1.6.1.2 Särskilda krav för ställningsbyggare

För utfärdande av yrkesbevis för ställningsbyggare krävs följande:

 • Tid enligt yrkesutbildningsavtalet för S-yrken
 • Särskild utbildning enligt Arbetsmiljöverkets AFS 2004:4 bil. 5

1.6.1.3 Särskilda krav anläggningsmaskinförare - grundläggning

För utfärdande av yrkesbevis mobila anläggningsmaskinförare - grundläggning krävs följande:

 • Tid enligt yrkesutbildningsavtalet enligt maskinavtalen.
 • Utbildning enligt SAFE:s krav för grundläggningsmaskiner ansvarig operatör, steg 1 och 2 eller motsvarande.

1.6.1.4 Särskilda krav anläggningmaskinförare - Betongpumpförare

För utfärdande av yrkesbevis mobila anläggningsmaskinförare -Betongpumpförare krävs följande:

 • Tid enligt yrkesutbildningsavtalet enligt maskinavtalen.
 • Utbildning enligt Svensk Betong´s kursplan i pumpsäkerhet eller motsvarnade

1.6.2 Administration av yrkesbevis via BYNs register

Yrkesbevis

Beställning av yrkesbevis sker via intranätet på BYNs hemsida, efter att utbildningsboken har inkommit till BYN-region eller att e-boken har granskats. Utbildningsboken skickar BYN-regionen åter till lärlingen/yrkesarbetaren efter utfärdat yrkesbevis.

Varje part i BYN region beslutar om vilka personer som ska ha behörigheten att företräda organisationen vid utfärdandet av yrkesbevis. En person från vardera arbetsgivar- respektive arbetstagarparten ska godkänna beställningen. De behöriga personer som utses av organisationen skall anmälas till BYNs kansli som etablerar ett användarkonto. Användarnamn och lösenord får av säkerhetsskäl inte lämnas ut till andra personer.

Dubbletter av yrkesbevis

För beställning av dubbletter uttas av BYN fastställd avgift vilken faktureras till privat person eller företag. Yrkesbeviset skickas efter det att betalningen inkommit till BYN. Om en dubblett måste utfärdas pga omständigheter som ligger utanför yrkesmannens ansvar utgår ingen avgift.

1.6.2.1 Utfärdande av yrkesbevis efter godkänt kompetensprov

Yrkesbevis, efter avlagt och godkänt kompetensprov, utfärdas av BYNs kansli.

1.6.3 Återkallande av yrkesbevis

Yrkesbevis utfärdade av Byggnadsindustrins yrkesnämnd kan återkallas i följande fall:

 

1. Misstag

När yrkesbevis utfärdats av misstag, t ex felhantering i BYNs register, ska yrkesbeviset återkallas omgående - dock senast 6 månader efter utfärdandet

Vem beslutar

På begäran av den person/de personer i BYN-regionen, som gjort eller upptäcker misstaget, återkallar BYNs kansli yrkesbeviset.

 2. Felaktiga eller förfalskade uppgifter

När någon i en BYN-region eller på BYNs kansli får kännedom att ett yrkesbevis utfärdats utifrån uppgifter/dokumentation som är felaktig eller förfalskad ska frågan om återkallande av yrkesbevis lämnas för avgörande till BYN

Vem beslutar

BYNs AU beslutar återkallande av yrkesbevis pga av att uppgifter i underlaget för yrkesbeviset varit felaktiga eller förfalskade.

3. Yrkesbevis har utfärdats trots att BYNs krav inte har varit uppfyllda

När en BYN-region utfärdar yrkesbevis trots att alla krav för yrkesbevis inte är uppfyllda, och det kommer till BYNs kännedom ska frågan om hur det ska hanteras beredas av BYNs kansli och föreläggas BYNs AU för beslut.

I de fall där bedömningen görs att det felaktigt utfärdade yrkesbeviset innebär risk för yrkesarbetaren, andra yrkesarbetare på arbetsplatsen eller andra personer som berörs kan yrkesbeviset återkallas.  

 Vem beslutar

BYNs AU beslutar om åtgärder och återkallande av yrkesbevis i de fall en BYN-region har utfärdat yrkesbevis på felaktiga grunder.

 

I samtliga fall gäller

 Det felaktiga yrkesbeviset ska skickas in till BYNs kansli eller makuleras i närvaro av representant för BYN regionalt.

Överklagan

Beslut enligt punkt 1 går ej att överklaga

För beslut enligt punkt 2 och 3 gäller följande:

AU:s beslut om återkallande av yrkesbevis kan överklagas till BYNs styrelse, dock senast två månader efter det datum den person beslutet gäller har tagit del av beslutet.

1.7 Tvister

 

2 BYNs verksamhetsplan

 

2.1 Service

 

2.1.1 Riktlinjer för användning av BYNs register

 

2.1.1.1 Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen, GDPR, gäller för BYNs elev-, lärlings, och yrkesbevisregister eftersom det bygger på att personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer registreras för varje individ.  GDPRs syfte är att skydda människor mot att deras personliga intigritet kränks när personuppgifter behandlas.

Alla uppgifter som kan kopplas till en fysisk och levande person är personuppgifter. Enligt personuppgiftslagen är känsliga personuppgifter sådana som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Känsliga uppgifter får inte utan samtycke lämnas ut till tredje man.

2.1.1.2 BYN, Dataskyddsförordningen (GDPR) och information på BYNs hemsida

Information om GDPR och BYNs register finns på www.byn.se.  

 

BYNs styrelse är personuppgiftsansvarig och fattar beslut om mål och syfte med behandlingen av personuppgifter samt på vilket sätt det ska hanteras, dvs beslutar vilka behörigheter olika funktionärer ska ha i BYNs register.  Uppgifter om vilka behörigheter BYNs parters representanter/funktionärer i BYN-regionerna har, finns på BYNs intranät.  

2.1.1.3 Riktlinjer

Syftet med BYNs register är att BYN-regioner och BYNs kansli ska kunna ge service till elever, lärlingar och yrkesarbetare genom att registrera utbildning inklusive APL-tid, lärlingstid, dvs tid i utbildningsbok och yrkesbevis.

Uppgifter i BYN register inte får användas i marknadsförings eller rekryteringssyfte.

Uppgifter i BYN register lämnas inte ut till tredje man annat än i följande fall:

 • Uppgifter om yrkesbevis under förutsättning att den som frågar anger personnummer på den person det gäller
 • Statistik till myndigheter, t ex Statistiska centralbyrån eller Skolverket
 • Uppgifter till myndigheter som utreder olyckor eller misstänkta brott
 • Arbetsförmedlingen i samband med kompetenskartläggning
 • Högskolor och universitet för att verifiera yrkeskunskaper hos en person som söker yrkeslärarutbildning
 • Till TYA för att informera om personer vilka har yrkesbevis i för BYN och TYA gemensamma yrken. Uppgifter lämnas om personen:
  • finns registrerad hos BYN
  • har grundutbildning
  • har en utbildningsbok
  • har yrkesbevis

2.2 Skolförlagd utbildning

 

2.2.1 Handläggning av godkända utbildningsgivare

 1. Utbildningsgivaren kontaktar BYN regionalt eller BYNs kansli.
 2. BYN hänvisar till ansökningsinformation samt ansökningshandlingar på BYNs hemsida, www.byn.se.
 3. Utbildningsgivaren fyller i ansökningshandlingarna och skickar dessa till BYNs kansli.
 4. BYNs kansli handlägger ansökan och begär eventuella kompletteringar.
 5. Komplett ansökan skickas till BYN regionalt för granskning och yttrande.*
 6. Sammanfattad ansökan skickas till branschorganisation i förekommande fall för inhämtande av synpunkter. *
 7. BYNs arbetsutskott behandlar därefter ansökan och beslutar om godkännande eller avslag.
 8. BYNs kansli meddelar utbildningsgivaren och BYN regionalt om beslut.
 9. BYNs kansli upprättar avtal och registrerar utbildningsgivare samt lägger ut uppgifter på BYNs hemsida.

 *) Yttrande från BYN-regionalt samt branschförening/organisation så gäller en remisstid om 4-veckor. Remisstiden kan förlängas om så begärs, förutsatt att skäl för detta föreligger. Om svar inte inkommit till BYNs kansli inom 4-veckor tolkas detta som att ansökan är tillstyrkt utan kommentar.

2.2.2 Vägledning för bedömning av tillgodoräknad tid för olika typer av utbildning

Utbildningsform Aktuell utbildning Alternativ studieväg Riktlinjer Utfärdande av utbildningsbok och tillgodoräknad tid /kommentarer

Gymnasieskola

(Kommunal eller fristående)

Byggprogrammet Ordinarie utbildning

En utbildningsgivare som av Skolverket godkänts för att bedriva

utbildning på Byggprogrammet betraktas som godkänd utan att särskilt godkännande från BYN krävs.

Riktlinjer:

1. Studieplanen uppbyggd enligt Skolverkets styrdokument för byggprogrammet.

2. Det ska finnas ett fungerande programråd.

3. Skolans lärare förväntas delta i lärarträffar anordnade av BYN- regionen.

4. Utbildningsgivaren rapporterar elever till BYNs elev-/lärlingsregister.

5. ID06 används av elever och lärare

Utbildningsbok utfärdas i samband med anställning som lärling. Tid tillgodoräknas enligt yrkesutbildningsavtalet.

    Gymnasial lärling

Om inte ordinarie kurser på Byggprogrammet används sker

individuell bedömning av utbildningstiden.

 

Riktlinjer:

1. A. Om studieplanen med innehållande kurser är uppbyggd enligt Skolverkets programstruktur för byggprogrammet med betyg i nationella kurser likställs utbildningen med ordinarie skolförlagd utbildning.

eller alternativt

1. B. Om studieplanen innehåller nationella kurser och kursen ALF

1201, 1250 poäng, görs en individuell bedömning av utbildningstiden.

 

(Till betygsdokumentet ska en bilaga finnas där det tydligt ska framgå vilka moment som har ingått i kursen ALF 1201. Om bilagan inte hänvisar till nationella kurser eller moment i nationella kurser bör BYN- regionen be skolan att göra en "översättning", så att utbildningsinne- hållet kan stämmas av mot Byggprogrammets kurser.)

2. Skolan har ett fungerande lärlingsråd (kan samordnas med befintligt

programråd).

3. Skolans lärare och handledare ute på företag deltar i lärarträffar anordnade av BYN-regionen.

4. Utbildningsgivaren (lärare eller annan personal vid skolan)

rapporterar elever till BYNs elev-/lärlingsregister under utbildningstiden.

5. ID06 används av elever och lärare

 

Utbildningsbok utfärdas i samband med anställning som lärling.

Så länge den gymnasiala lärlingsutbildningen bedrivs som en variant av Byggprogrammet, dvs totala antalet poäng är 2 500 och karaktärsämneskurserna ligger inom ramen för BYNs målbeskrivningar

genererar detta 2 500 tim i utbildningsboken den dag gymnasielärlingen får en lärlingsanställning för färdigutbildning enligt yrkesutbildningsavtalet.

I de fall lärlingen har betyg i kursen ALF 1201, och det av betygsbilagan

framgår att innehållet inte fullt ut motsvarar karaktärsämneskurserna på Byggprogrammet, görs en bedömning av hur stor andel av de nationella kurserna som eleven har i sin utbildning.

För att de 300 "bonustimmarna" enligt yrkesutbildningsavtalet skall falla

ut krävs att gymnasielärlingen blivit godkänd i kärnämneskurser enligt ordinarie byggprogram (750 poäng).

    Varianter av Byggprogrammet Gymnasieskolor som startar varianter av byggprogrammet som inte avses leda till byggindustrins yrken (exempelvis byggteknik som förbereder för vidare studier).

Dessa avsteg medför att det inte automatiskt faller ut 2 800 tim i

samband med utfärdande av en utbildningsbok.

Utbildningsbok utfärdas i samband med eventuell anställning som lärling. Yrkesutbildningsavtalets regler gäller ej denna typ av utbildning.

BYN-regionen gör en individuell bedömning av tid som kan tillgodoräknas. BYNs målbeskrivning ger ledning för vilket yrkesinnehåll

som kan medräknas.

    Programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ

Allmänt

En elevs hemkommun är skyldig att erbjuda introduktionsprogram. Tre av dessa, programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ kan innehålla kurser hämtade från bygg- och anläggningsprogrammet.

Om en skola erbjuder sökbara introduktionsutbildningar måste det finnas tydliga utbildningsmål och definierat utbildningsinnehåll.

 

Krav på skolan

Skolans måste vara tydlig med både vad utbildningen innehåller och vad den leder till. Elever och föräldrar får inte luras att tro att en ofullständig yrkesutbildning utan vidare leder till anställning.

 

Individuell studieplan

I planeringsskedet är det viktigt att eleven får en genomarbetad individuell studieplan, som visar vilka kurser eleven ska läsa, hur omfattande det arbetsplatsförlagda lärandet ska vara och vad skolan gör för att stödja elevens kunskapsutveckling.

 

Distansutbildning

 

Om en skola som erbjuder yrkesintroduktion med inriktning mot BYNs yrken, vill beställa BYNs distanspaket och påbörja den teoretiska utbildningen, som sedan fullföljs under en eventuell lärlingsanställning är det möjligt. Se vidare information om distansutbildning på www.byn.se

 

Skolor som har elever som läser kurser inom ämnet specialidrott på ett riksidrottsgymnasium eller en nationellt godkänd idrottinriktning måste använda disponibelt utrymme inom programmet/inriktningen och möjligheten till utökad studiekurs så att yrkeselever inte får en avkortad yrkesutbildning, och därmed fråntas möjligheten att få en yrkesexamen. Elever på yrkesprogrammen måste ges förutsättningar till minst 15 veckors APU även om det kräver att skolan gör specialarrangemang för enstaka elever.

Utbildningsbok utfärdas i samband med eventuell anställning som lärling.

Elever som tillgodoräknas tid från utbildning inom gymnasieskolans introduktionsprogram får inte 300 bonustimmar enligt den "Särskilda överenskommelsen 6/2006".

 

Utifrån elevens gymnasieintyg på den genomförda utbildningen, gör BYN-regionen en individuell bedömning av tid som kan tillgodoräknas. En utgångspunkt är de nationella kurser eller delmoment från kurser, som är avklarade.

 

BYNs målbeskrivning ger ledning för vilket yrkesinnehåll som kan medräknas.

 

Den teori som saknas ska kompletteras genom distansutbildning eller utbildning hos godkänd utbildningsgivare

  Annat gymnasieprogram     Utbildningsbok utfärdas i samband med anställning som lärling.

Bedömning för att fastställa antalet timmar som återstår av utbildningstid

görs för elev som erhållit lärlingsanställning i samband med utfärdandet

2.2.2.1 Vägledning för bedömning av tillgodoräknad tid - STUDIEPLAN

Vägledning för bedömning av tillgodoräknad tid för olika typer av utbildning

De kurser BYN rekommenderar för grundläggande yrkesutbildning inom gymnasieskolans Bygg- och anläggningsprogram och den kursutformade vuxenutbildningen framgår av nedanstående sammanställning.

För gymnasieutbildning är det i stort de kurser som Skolverket rekommenderar för respektive yrkesutgång. För vuxenutbildningen är det samma kurser med undantag för gymnasiegemensamma ämnen, kurserna Bygg och anläggning 1 och 2, Individuellt val och Gymnasiearbete.

Alla yrken

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p (Ej vux)

Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 100
Matematik 1a 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1 100

 

Programgemensamma ämnen 400p (Ej vux)

Bygg och anläggning 1 200
Bygg och anläggning 2 200
Individuellt val 200 p
Gymnasiearbete 100 p

 

Inriktningen Anläggningsfordon

Maskinförare - Anläggningsmaskiner (Grävmaskin, Grävlastare och Lastmaskin)

Anläggningsfordon 900 p

Anläggningsförare - process 100
Anläggningsförare 1 200
Anläggningsförare 2 200
Anläggningsförare 3 200
Anläggningsförare 4 200

 

Programfördjupning 300 p

Anläggning - ledningsbyggnad 200
Anläggning - vägbyggnad 100

 

Inriktningen Husbyggnad

Betongarbetare, Murare, Träarbetare och S-yrken

Husbyggnad 700 p

Husbyggnadsprocessen 200
Husbyggnad 1 100
Husbyggnad 2 200
Husbyggnad 3 - ombyggnad 200


Betongarbetare

Programfördjupning 500 p

Betong 1 - lågform och platta på mark 100
Betong 2 - väggar och pelare 100
Betong 3 - bärlag 100
Betong 4 - golv 100
Övriga kurser 100


Murare

Programfördjupning 500 p

Mur- och putsverk 1 - grundmurar 100
Mur- och putsverk 2 - murverk 100
Mur- och putsverk 3 - puts 100
Övriga kurser 200


Träarbetare

Programfördjupning 500 p

Trä 1 - stommar 100
Trä 2 - beklädnad 100
Trä 3 - montage 100
Övriga kurser 200


Golvläggare

Programfördjupning 500 p

Golvläggning 1 100
Golvläggning 2 - våtrum 100
Golvläggning 3 - trä och laminat 200
Övriga kurser 100

 

Håltagare, Plattsättare, Stenmontör, Ställningsbyggare, Tak- och tätskiktsmontör, Undertaksmontör

Programfördjupning 500 p

Specialyrken 1 100
Specialyrken 2 200
Specialyrken 3 200

 

Inriktningen Mark och anläggning

Beläggningsarbetare, Bergarbetare, Väg och anläggningsarbetare

Mark och anläggning 500 p

Anläggningsprocessen 200
Anläggning 1 100
Anläggning 2 200

 

Beläggningsarbetare

Programfördjupning 500 p

Beläggning 200
Beläggningsarbeten 100
Beläggningsmaskiner 100
Övriga kurser 300


Bergarbetare

Programfördjupning 500 p

Bergarbeten 200
Bergborrning 200
Bergmaskiner 100
Bergsprängning 200


Väg- och anläggningsarbetare

Programfördjupning 500 p

Anläggning - gröna ytor 200
Anläggning - ledningsbyggnad 200
Anläggning - stensättning 100
Anläggning - vägbyggnad 100
Övriga kurser 100

2.2.2.2 Betyg satta på felaktiga grunder

När en BYN-region misstänker eller har belägg för att en skola inte har gett eleverna tillräcklig utbildning i en eller flera kurser, trots att eleven har fått betyg, bör regionen:

1. Diskutera med rektor för den aktuella skolan. Rektor ansvarar för att bedömning och betygssättning sker på rätt sätt utifrån Skollag, Läroplan och betygskriterier.

2. Om ingen ändring sker och eller om felaktiga betyg sätts systematiskt bör en anmälan göras till Skolinspektionen, enligt instruktionen <vägledning och rutiner - brister på skolor> fastställda av Byggnadsindustrins Yrkesnämnds AU för missförhållanden på skolor som finns på BYNs intranät.

2.2.3 Riktlinjer för godkända utbildningsgivare

Riktlinjer för godkända utbildningsgivare

a) Riktlinjerna för denna anvisningstext träder i kraft 2015-01-01

b) Godkänd utbildningsgivare, byggyrken (med undantag för maskinförare), ska använda

sig av Skolverkets kursplaner för Bygg- och anläggningsprogrammet, utom gymnasie- och

programgemensamma ämnen. De maskinförarutbildare som väljer att inte

använda Skolverkets kursplaner ska använda sig av den BYN-TYA gemensamma

utbildningsplanen för respektive maskinslag.

c) En grundutbildning ska innehålla inriktningskurser samt programfördjupande kurser

för målyrket i enlighet med programstrukturen för Bygg- & anläggningsprogrammet.

Kurserna Bygg och anläggning 1 samt 2 kan ingå i utbildningen men är inget krav så

länge delarna med "Första hjälpen" samt orientering i de olika yrkena ingår i

utbildningen i övrigt.

d) Utbildningsgivaren ska redovisa utbildningens start och sluttid i BYNs register.

e) En grundutbildning för vuxna kan av BYN-regionen maximalt översättas till 1 200

timmar. För att behålla en likvärdig bedömning i hela landet ska kurser genomförda

utöver de som anges i b) inte ligga till grund för tillgodoräknande i utbildningsboken.

f) Om godkänd utbildningsgivare av olika skäl endast ger delar av en grundutbildning

ska detta framgå genom redovisningen i BYNs register.

g) Utbildningsgivare som endast ger delar av en grundutbildning ska informera den

studerande att komplettering kommer att krävas för att yrkesbevis ska utfärdas och

upprätta ett förslag till utbildningsplan om den studerande så önskar.

2.2.4 Utbildningsintyg

Riktlinjer för utfärdande av utbildningsintyg efter maskinförarutbildning.

För de elever som inte går direkt in i en lärlingsanställning efter genomgången grundutbildning till maskinförare finns möjlighet att erhålla ett utbildningsintyg i form av ett plastkort.

Utbildningsintyget skall inte ersätta utbildningsbok utan endast användas i det fall där eleven ännu inte lyckats få en lärlingsanställning för att kunna fortsätta sin färdigutbildning.

Intyget beskriver vilka maskinslag eleven utbildats för och är en överföring av relevanta kurser i gymnasiebetyget, eller motsvarande, till ett plastkort.

Utbildningsintyget administreras via vårt elev-/lärlingsregister av lärare på maskinförarutbildning.

Intyget är kostnadsfritt för ungdomselever men avgiftsbelagt för vuxna. Ett borttappat kort eller kort med kompletterande behörigheter betalas av eleven

Riktlinjer för utfärdande av utbildningsintyg finns på BYNs extranät under "arkiv".

2.2.5 Lokala programråd

BYN och lokala programråd - BYNs rekommendationer

 

Företags, parternas och BYNs medverkan och engagemang i lokala programråd är viktigt för en fortsatt god och sund rekrytering till yrkesutbildningar. De lokala programråden är också ett forum för att kunna bidra till kvalitén på den aktuella skolans utbildningar. För att kunna göra det på ett effektivt sätt har BYN fastställt dessa rekommendationer. De ska ses som ett stöd för frågor som vid något eller ibland flera tillfällen bör tas upp i porgramrådet. Detta är alltså inte en "standarddagordning". Varje skola och programråd har unika förutsättningar vilket också ska styra dagordningen.

 

1. Tid för möten, kallelse och dagordning  

o   Programrådets möten bör fastställas läsårs- eller terminsvis

o   Dagordning med vanliga uppgifter, start- och sluttid samt genomgång av föregående protokoll skickas 14 dagar före mötet

o   Inställt möte ska meddelas i så god tid som möjligt

 

2. Representanter i programråd (för ett väl fungerande och representativt programråd)

o   Elever

o   Lärare

o   Rektor/programansvarig

o   Skolhuvudmannen - politiker, förvaltningstjänsteman eller ägarrepresentant

o   Partsrepresentanter utsedda av BYN-regionen

o   Företagsrepresentanter

 

3. Utbildningsplatser och intagningsfrågor (lämplig tidpunkt under läsåret)

o   Antal intagningsplatser - branschens rekommendationer

o   Rekryteringsinsatser

o   Ansökningsläget - gäller även val av inriktning till åk 2

o   Eventuella åtgärder under omvalsperiod eller inför terminsstart

 

4. Utbildningsfrågor - innehåll och genomförande (vid väl valda tillfällen)

o   Kursplanering, dvs när och i vilken ordning läggs kurser ut

o   Arbetsmiljö, säkerhet, hälsa och ergonomi

o   Hur genomförs kurser som kräver speciell kompetens, te x behörighetskurser

o   Bygg- och anläggning 1 och 2 - viktiga för elevens val av inriktning

o   Ämnessamverkan/infärgning

 

5. APU/APL och GYMNASIAL LÄRLING (varje dagordning - men inte alla punkter)

o   Perioder - när under läsåret läggs APU/APL ut

o   Platser inklusive effektiv användning av dessa

o   Handledare och handledarutbildning/handledarträffar

o   Lärares besök på arbetsplatser och uppföljning av APU/APL-elever respektive gymnasiala lärlingar

o   Bedömning och betyg

o   Överenskommelse/avtal skola och företag, mål och ansvarsfördelning (skriftligt) 

 

6. Resursfrågor (vid behov och lämpliga tillfällen)

o   Lärare/instruktörer - rekryterings och utbildningsbehov (behöriga lärare)

o   Lokaler

o   Maskiner och verktyg

o   Läromedel

2.3 Utbildning i företaget

 

2.3.1 Rutiner distansutbildning

Rutiner gällande fackteoretisk utbildning på distans inom BYNs avtalsområde:

1. Beställning av distansutbildning sker via BYNs kansli. Beställningen görs på särskild blankett som kan rekvireras via BYN regional. Blanketten skall vara fullständigt ifylld och försedd med underskrift av beställaren.

2. Vid utbildningens start blir lärlingen underrättad om vilken lärare han/hon kan vända sig till under utbildnignstiden.

3. Efter godkänd utbildning utfärdas intyg och meddelande går ut till BYN regionen och företaget.

4. I övrigt hänvisas till information på beställningsblanketten.

2.3.2 Behörighetsutbildning - förare av lastmaskin för materialhantering Bygg- och anläggning

BYNs styrelse har fattat följande beslut:

 • Att godkänna TYAs utbildning "Hjullastare godshantering" som behörighetsutbildning för förare av lastmaskin för materialhantering bygg och anläggning.
 • Att förutsättningarna för att BYN acceptera TYAs utbildning som behörighetsutbildning är att individen som ska utbildas har ett yrkesbevis i något av BYNs yrken samt att utbildningsbokalternativt yrkesbevis utfärdas/utfärdats av TYA. (Endast utbildningsintyg för maskinförare, "svarta plastkortet", gäller ej).
 • Att den yrkesarbetare som genomgått utbildningen inte får utföra snöröjning med plog eller arbeta med materialhanteringsarm.
 • Att person med utbildning i "Hjullastare godshantering" som vill utbilda sig vidare inom maskinföraryrket i BYN får tillgodoräkna sig avsnittet "säkerhet och teknik", och ska ha en (lärlings-) anställning som maskinförare och en utbildningsbok utfärdad av BYN enligt yrkesutbildningsavtalet.

2.3.3 Riktlinjer för tillgodoräknande av tid i samband med lärlingsbyggen

I vissa lägen uppstår behov av särskilda åtgärder för att säkra återväxten av nya yrkesarbetare för bygg- och anläggningsverksamhet. En åtgär kan vara s.k. lärlingsbyggen, där ett byggprojekt får ett särskilt uttalat syfte att bidra till färdigutbildningen av lärlingar. BYN anser att lärlingsbyggen ska ses som en lämplig insats vid svåra lägen på arbetsmarknaden, men bör undvikas under normala konjunkturförhållanden.

Utbildningssituationer i samband med lärlingsbyggen

På ett lärlingsbygge kan utbildningen komma att genomföras under olika skeden inom lärlings-utbildningen:

1.  En inledande arbetsmarknadsutbildning med efterföljande praktik och som kan övergå till ett anställningsförhållande som lärling.
2.  Lärlingen blir arbetslös i ett senare skede av yrkesutbildningen (lärlingsanställningen).

Riktlinjerna nedan utgår från dessa två exempel.

Struktur för en lärlingsutbildning:

1.       Inledning av en yrkesutbildning mot ett nytt byggyrke

Steg 1 - Arbetsmarknadsutbildning
När det gäller utbildning mot ett nytt yrke kan utbildningen inledas med en arbetsmarknadsutbildning. Behovet av den aktuella arbetsmarknadsutbildningen ska vara säkerställt i en dialog med BYN-regionen där utbildningen sker. Utbildningen kan  variera i omfattning och tid beroende av förkunskaper och aktuellt yrke.

 
Under förutsättning att utbildningen syftar till ett yrke inom BYNs avtalsområden gäller att utbildningstiden normalt ska tillgodoräknas fullt ut av BYN-regionen när utbildningsbok ska utfärdas.

 

Steg 2 - Eventuell praktik
Efter en inledande utbildning kan det vara nödvändigt med en kortare period av praktik där individen inte inleder ett anställningsförhållande. Syftet med denna praktikperiod ska vara att öka anställbarheten. Arbetsförmedlingen står för hela ersättningen under praktiktiden  (praktikperioden kan jämföras med APU-tiden under grundutbildningen i gymnasieskolan).
I denna situation ska praktikperioden normalt räknas fullt ut i samband med utfärdande av utbildningsbok.

 

Steg 3 - Lärlingsanställning

Efter praktiktiden kan en lärlingsanställning inledas med ett möjligt bidrag från arbetsförmedlingen

Denna tid ska tillgodoräknas fullt ut oavsett storleken på bidragsdelen.

2.       Fortsatt anställning för att ge lärlingen möjlighet att slutföra yrkesutbildningen.

När en lärling blir arbetslös under färdigutbildningstiden kan en arbetsmarknadsåtgärd, som syftar till att lärlingen ska kunna slutföra sin yrkesutbildning och få ett yrkesbevis, vara nödvändig.


Arbetsförmedlingen kräver normalt en kvalifikationstid på 6 månader för en individ ska få rätten till bidrag för ett "nystartsjobb".  När det gäller lärlingar under färdigutbildningstiden önskar yrkesnämnden att Arbetsförmedlingen medger undantag från denna kvalifikationstid.

 

Ett anställningsförhållande ska inledas för att tiden ska kunna tillgodoräknas.

 Praktik kan inte accepteras i sena skeden av en lärlingsutbildning utan ska endast tillgodoräknas om den sker i samband med en ny grundutbildning för ett yrke inom bygg och anläggning.

Byggnadsindustrins yrkesnämnd avråder från att skapa lärlingsbyggen, som syftar till att utbilda elever som kommer direkt från gymnasieskolan och där det inte finns ett behov av att förändra yrkesprofilen mot nya yrken. I dessa fall kan ordinarie arbetsmarknadsåtgärder användas.

2.4 Omvärlden

2.4.1 Handläggning av godkända valideringsleverantörer